Skip navigation

Kopi af telefax var tilstrækkeligt bevis for at anse fraflytning for korrekt meddelt

Afgørelse

01. august 2007

Flytteafregning - Betaling for forbrug og abonnement på trods af, at fraflytning fysisk var sket. Kopi af telefax var tilstrækkelig bevis for, at flytning var meddelt elforsyningsselskabet

Kort resumé

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager boede på adressen Gerlachsgade 3, st. th., Århus, men flyttede fysisk fra adressen den 1. november 2005. Klager har opsagt lejemålet rettidigt til den 1. november 2005. I forbindelse med fraflytningen har viceværten udfyldt et fraflytningsskema, som er adresseret til indklagede og dateret 19.09.2005.

Efterfølgende har klager opdaget, at han i perioden fra 1. november 2005 til 30. september 2006 fortsatte via PBS at betale a conto regninger for el samt fast abonnement for det fraflyttede lejemål. Klager har henvist til årsopgørelse 2005/2006 af 01.05.2005, hvor klager blev afkrævet betaling af 2.897,56 kr.

Den 01.11.2006 har indklagede sendt en opgørelse for perioden 01.04.2006 - 30.09.2006, som udløste en tilbagebetaling af 1.916,57 kr. pr. check.

Indklagede har registreret og lavet en flytning på adressen per 30.11.2006 og har sendt en flytteopgørelse for perioden 01.10.2006 - 30.11.2006 med et betalingskrav på 1.254,41 kr.

Klager har den 11.12.2006 overfor indklagede fremsat krav om at få disse betalinger refunderet, dvs. 5.583,96 kr. i a conto forbrug samt 322,75 kr. i abonnement.

Indklagede svarede den 5. januar 2007 og afviste at have modtaget en meddelelse om flytning på et tidligere tidspunkt, ligesom man fremhævede, at det er op til kunden selv at framelde eventuelle PBS-betalinger. Et eventuelt krav måtte i øvrigt rettes mod den nye lejer, som flyttede ind efter den 1.11.2005.

Den nye lejer i lejemålet har efterfølgende tilbagebetalt et beløb på 1.254,41 kr. til klager for den periode, hvor klager har betalt for det forbrug, som reelt er brugt af den nye lejer (flytteopgørelsen).

Klager rettede herefter henvendelse til Ankenævnet på Energiområdet

SEKRETARIATETS BEHANDLING

Indklagede har ved sagens behandling i ankenævnet tilbudt per kulance at benytte den sidst kendte aflæsning (31.03.2006) som grundlag for afregningen af forbruget. Herved vil indklagede gå længere tilbage i tid end én måned tilbage, dvs. væsentligt længere end man er forpligtet til ifølge aftalegrundlaget for forsyningen - »STANDARDVILKÅR FOR LEVERING AF ELEKTRICITET FRA FORSYNING A/S«:

§ 6. Afregning og betalingsbetingelser

6.1 Afregning sker som indbetaling at a conto beløb. Endelig afregning foretages på baggrund at netselskabets måling.

6.2 For lidt eller for meget indbetalt a conto beløb forrentes ikke i perioden forud for endelig afregning.

6.3 Regulering at afregning kan kræves for den periode, hvori fejl kan påvises. Dog maksimalt op tit 5 år. Som fejl anses også fejl i skønnet forbrug som følge af manglende indberetning. Såfremt fejlen kan tilskrives Forsyning AIS og Køber er i utvivlsom god tro m.h.t. afregningens rigtighed, kan Forsyning dog kun kræve efterbetaling for seneste hele afregningsperiode forud for fejlens konstatering og fremad.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Kontraktforholdet mellem den enkelte slutbruger og elforsyningsselskabet er reguleret dels af elselskabet til Energitilsynet anmeldte leveringsbetingelser, dels af den til enhver tid gældende elforsyningslov, samt af andre relevante love.

Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt. Bestemmelsen indebærer, at en elforbruger, der forbruger el, herefter har indgået et kundeforhold med et forsyningspligtigt elselskab i henhold til de anmeldte leveringsbestemmelser, ligesom der er pligt til at betale for den forbrugte elektricitet.

Efter fast praksis hæfter forbrugeren for det registrerede forbrug indtil den dato, hvor forbrugeren opsiger sin aftale med energiselskabet eller fremsender en flyttemeddelelse, jf. NRGi Net A/S’ netbenyttelsesaftale (§ 10, stk. 2).

I overensstemmelse med de sædvanlige bevisbyrderegler påhviler det klager at dokumentere, at opsigelsen eller flyttemeddelelse er afgivet, og at meddelelsen er kommet frem til selskabet.

Nævnet har hidtil indtaget den holdning, at når energiselskaber fremlægger kopier af breve, fx daterede velkomstbreve, regningskopier og lignende, er det som hovedregel tilstrækkelig dokumentation for, sådanne breve anses for afsendt og må antages at være kommet frem. Som konsekvens heraf må tilsvarende gælde for breve, faxmeddelelser, e-mails og lignende, som energiforbrugerne kan dokumentere ved hjælp af kopi

[Se også NOTE 1 nedenfor]

Klager har i denne sag fremlagt en flyttemeddelelse i form af en faxkopi for nævnet. Nævnet finder det derfor godtgjort, at klager via boligselskabet sendte en meddelelse den 19. september 2005 til indklagede om, at han fraflyttede måler-adressen med udgangen af oktober måned 2005. Klagers flytning er i øvrigt bekræftet i CPR-registret.

Nævnet konstaterer samtidig, at faxen er rettidig i forhold til ønsket om at hæve aftalen med indklagede per 1. november 2005, jf. netaftalens § 10, stk. 1, og klager har derfor afgivet en korrekt flyttemeddelelse med frigørende virkning.

Indklagede skal derfor anvende den faktiske flyttedato som grundlag for flytteopgørelsen og udarbejde en ny flytteopgørelse, der tager udgangspunkt heri. Indklagede bør anvende den målerstand, som er oplyst på faxen.

Klager har efter sin fraflytning modtaget en tilbagebetaling på 1.916,57 kr. fra indklagede samt 1.254,41 kr. fra den nye lejer for dennes forbrug i perioden. Disse beløb skal fragå i det økonomiske opgør mellem parterne.

NOTE 1
Tilsvarende har HØJESTERET i en dom fra 2007 (Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 2007, side 2791) stadfæstet denne formodningsregel. Højesteretssagen angik udsendelse af en afgørelse, der var truffet af Patientforsikringen. Højesteret fandt, at afgørelsen kunne anses for for at være kommet frem til modtageren. 

Højesteret stadfæstede således Landsrettens dom om, at Patientforsikringen havde løftet bevisbyrden for, at afgørelsen var kommet frem i overensstemmelse med almindelig postgang.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 01. august 2007

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0247

Sidst opdateret: 01. august 2007