Temaer

Lukkeprocedure når forbrugeren er i restance

Ankenævnet på Energiområdet behandler ofte klager fra forbrugere, der oplever, at deres elselskab har ophævet aftalen og afbrudt elforsyningen. Da det er en indgribende foranstaltning at afbryde en forbrugers elforsyning, stilles der en række krav til elselskaberne, før de har ret til i sidste ende at iværksætte forsyningsafbrydelse.

Fremgangsmåde ved afbrydelse af elforsyningen – lukkeprocedure

For at et elselskab er berettiget til at ophæve aftalen og afbryde elforsyningen hos en forbruger, der er i restance hos elselskabet, skal elselskabet overholde denne lukkeprocedure:

  • Elselskabet skal sende mindst to rykkerskrivelser med mindst 10 dages mellemrum til forbrugeren for det aktuelle restanceforhold.
  • Efter udløbet af fristen i den anden rykker skal elselskabet fremsætte krav om sikkerhedsstillelse. Elselskabet kan kræve sikkerhedsstillelse, hvis elselskabet har særlig grund til at forvente, at forbrugeren ikke kan eller vil betale. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride elselskabets risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre fem måneders betaling. Forbrugeren skal have en frist på mindst 15 hverdage til at stille sikkerhed, fra forbrugeren modtager kravet.
  • Er sikkerheden ikke stillet inden for fristen, kan elselskabet ophæve aftalen med forbrugeren efter et varsel på mindst tre hverdage fra forbrugeren modtager varslet. Elselskabet skal i den forbindelse oplyse forbrugeren om, at elforsyningen bliver afbrudt, medmindre forbrugeren begynder at modtage el fra et andet elselskab, inden forsyningen bliver afbrudt.
  • Herefter kan elselskabet sørge for, at elforsyningen bliver afbrudt.

Hvis forbrugeren i løbet af lukkeproceduren skifter elselskab, betaler sit udestående og/eller stiller sikkerhed for fremtidig betaling inden for fristen, kan elselskabet ikke ophæve aftalen og afbryde elforsyningen.

Har elselskabet overholdt lukkeproceduren, skal forbrugeren betale omkostningerne forbundet med forsyningsafbrydelsen.

Illustration:

Figur

Manglende overholdelse af lukkeproceduren

Har elselskabet ikke overholdt lukkeproceduren, har elselskabet efter nævnets praksis ikke ret til at opkræve omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelse hos forbrugeren.

  • I sag 20/14557 skulle elselskabet fritage forbrugeren for betaling af et lukkegebyr på 105 kr. Læs mere om sag 20/14557.
  • I sag 20/16303 skulle elselskabet tilbagebetale i alt 8.081,25 kr. til forbrugeren vedrørende sikkerhedsstillelse og udgifter til genoplukning af elforsyning. Læs mere om sag 20/16303.

Elselskabet kan efter omstændighederne desuden blive erstatningsansvarlig over for forbrugeren for det økonomiske tab, som forbrugeren lider, hvis elselskabet ikke overholder lukkeproceduren i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen.

  • I sag 21/02152 havde elselskabet ikke overholdt lukkeproceduren, og nævnet fandt, et elselskabet derfor havde handlet ansvarspådragende. Nævnet gav forbrugeren ret i, at elselskabet skulle erstatte forbrugerens udgift på 355 kr. til genåbning af elforsyningen. Forbrugeren kunne ikke få erstattet frysevarer til en værdi af 300 kr., da forbrugeren ikke havde dokumenteret sit tab. Læs afgørelsen i sag 21/02152.

Ved en ”skrivelse” forstås enhver læsbar meddelelse, uanset om den er fremsendt med brev eller på anden måde, for eksempel pr. e-mail.

Reglerne for elselskabers fremgangsmåde i forbindelse med forsyningsafbrydelse fremgår af §§ 13-16 og 18 i elleveringsbekendtgørelsen.