Temaer

Nye regler på gasområdet

Den 1. april 2023 trådte der nye regler i kraft i gasforsyningsloven. De nye regler harmoniserer gasmarkedet med elmarkedet på de områder, hvor det både har været muligt og hensigtsmæssigt. I denne temaartikel kan du blive klogere på, hvad de nye regler betyder for forbrugere og gasleverandører.

De nye regler betyder, at den hidtidige forsyningspligt hos en enkelt gasleverandør er bortfaldet og erstattet af en leveringspligt hos samtlige gasleverandører i Danmark.

Gasleverandøren sælger gassen (molekylerne) til de forbrugere, som gasleverandøren har indgået en forsyningsaftale med.

Gasleverandørens leveringspligt omfatter som udgangspunkt alle de produkter, som en gasleverandør markedsfører over for forbrugerne inden for et distributionsområde i modsætning til det tidligere forsyningspligtprodukt, som ikke var på markedsvilkår men fastsat i henhold til et vundet udbud, og som Forsyningstilsynet førte tilsyn med.

Gasleverandørens mulighed for at kræve sikkerhedsstillelse er blevet lovreguleret.

Endelig er ejers/udlejers betalingsforpligtelse til gasleverandøren også blevet lovreguleret.

Staten ejer distributionsselskabet Evida, som er det selskab, som ejer og vedligeholder gasforsyningsanlægget. Gasforsyningsanlægget består af stikledning(er), gasmåler og målerskab.

Distributionsselskabet leverer herefter den gas, som forbrugeren har købt hos gasleverandøren, til målerstedet, som er det punkt, hvor gasmåleren er placeret fysisk hos forbrugeren.

Nedenfor gøres der nærmere rede for de nye regler i gasforsyningsloven:

Indførelse af begrebet husholdningsforbruger (§ 6)

Begrebet ”husholdningsforbruger” er indført i gasforsyningsloven. Baggrunden er, at begrebet ”forbrugere” både omfatter fysiske og juridiske personer, men leveringspligten efter gasforsyningslovens § 7 c gælder kun for de forbrugere, som køber gas til eget husholdningsforbrug (beboelsesformål) - eller hovedsageligt til eget husholdningsforbrug.

Forsyningspligten erstattes af leveringspligt (§ 7 c)

Hidtil har der eksisteret en forsyningspligt på gasmarkedet, hvor en eller flere gasleverandører har haft forsyningspligten over et bestemt bevillingsområde i Danmark.

Gennem de sidste tre år, perioden 1. april 2020 til 31. marts 2023, har der været én gasleverandør, der har haft forsyningspligten for alle bevillingsområder i Danmark.

Forsyningspligten er nu erstattet af en generel leveringspligt. Det vil sige, at alle gasleverandører i Danmark nu er pålagt en leveringspligt.

Leveringspligten indebærer, at gasleverandører har pligt til at levere gas mod betaling til alle husholdningsforbrugere, som har anmodet om det.

Leveringspligten omfatter som udgangspunkt alle de produkter, som en gasleverandør markedsfører til husholdningsforbrugere inden for et distributionsområde.

Der findes derfor ikke længere et særligt reguleret forsyningspligtprodukt, hvor prisen er reguleret og kontrolleret af Forsyningstilsynet.

Leveringspligten betyder også, at en gasleverandør ikke længere kan ”skubbe” en husholdningsforbruger, som gasleverandøren ikke ønsker at have som kunde, over til den forsyningspligtige gasleverandør.

Levering af gas forudsætter, at der er indgået aftale om levering mellem husholdningsforbrugeren og gasleverandøren. Dette betyder også, at der kun kan åbnes for gasforsyningen til nye forbrugssteder (fx nyopførte ejendomme), når husholdningsforbrugeren har valgt en gasleverandør. Grunden til det er, at der ikke længere er et forsyningspligtigt selskab, som automatisk indtræder som gasleverandør, når en husholdningsforbruger ikke aktivt har valgt en gasleverandør ved enten flytning til ny adresse eller ved opførelse af ny ejendom (nyt forbrugssted).

Når et aftaleforhold mellem husholdningsforbrugeren og gasleverandøren ophører på grund af husholdningsforbrugerens fraflytning fra adressen, vil gasleverandøren, der hidtidig har stået for gasforsyningen til adressen, fortsat have ansvaret for at forsyne adressen, hvis den tilflyttende husholdningsforbruger ikke har indgået ny aftale med en gasleverandør om levering af gas til adressen.

Der vil fortsat være mulighed for, at den fraflyttende forbruger og gasleverandøren kan aftale, at aftaleforholdet skal fortsætte på forbrugerens nye adresse.

En husholdningsforbruger kan som følge af ændringen i gasforsyningsloven indbringe en klage til Ankenævnet på Energiområdet, hvis en gasleverandør nægter at påtage sig leveringspligten over for husholdningsforbrugeren.

Indførelse af lovreguleret sikkerhedsstillelse (§ 7 c)

Leveringspligten betyder, at gasleverandøren kan kræve, at husholdningsforbrugeren stiller sikkerhed, hvis gasleverandøren har særlig grund til at forvente manglende betalingsevne hos husholdningsforbrugeren. Gasleverandøren har i sådanne tilfælde mulighed for at betinge leveringen af gas af, at husholdningsforbrugeren stiller sikkerhed i form af enten depositum, bankgaranti eller lignende.

Gasleverandøren kan også kræve sikkerhed af husholdningsforbrugeren for det fremtidige forbrug, hvis gasleverandøren senere i kundeforholdet får særlig grund til at forvente, at husholdningsforbrugeren ikke kan eller vil betale for den leverede gas.

Sikkerhedens størrelse må ikke overstige gasleverandørens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling.

Gasleverandøren kan ikke kræve forudbetaling hos husholdningsforbrugeren samtidig med, at gasleverandøren kræver sikkerhedsstillelse. Dog kan der forekomme tilfælde, hvor der er sammenfald af forudbetaling og sikkerhedsstillelse, hvis husholdningskunden har valgt et produkt hos gasleverandøren, som har forudbetaling som et standardvilkår.

Betaler husholdningsforbrugeren ikke rettidigt, kan gasleverandøren efter varsel ophæve aftalen med husholdningsforbrugeren og anmode distributionsselskabet om at afbryde gasforsyningen til husholdningsforbrugerens adresse.

Med de ændrede regler vil det dog ikke være muligt for en leveringspligtig gasleverandør at true en husholdningsforbruger med at hæve aftalen eller at få lukket for gasforsyningen som en måde at inddrive betaling for allerede afholdt gasforbrug.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har mulighed for at fastsætte nærmere regler om krav til sikkerhedsstillelse, varsling og forsyningsafbrydelser.

Ejers betalingsforpligtelse (§ 7 d)

Ejeren af en ejendom skal betale for gasforsyningen til adressen. Denne betalingsforpligtelse indtræder dog ikke, hvis en anden forbruger (lejer) på adressen har indgået aftale om levering af gas til adressen. Opsiger forbrugeren sin aftale om levering af gas, skal gasleverandøren uden ugrundet ophold sende en meddelelse til ejeren af ejendommen.

Gasleverandørens meddelelse til ejeren skal indeholde et tilbud om at indgå aftale om levering af gas til adressen. Det tilbudte produkt skal være et produkt uden bindingsperiode, og et produkt som ejeren kan opsige med højst én måned til udgangen af en måned.

Gasleverandøren vil endvidere forsyne adressen med gas i en eventuel mellemperiode, som er perioden mellem to udlejninger. Gasleverandøren kan ikke bestemme, om gasforsyningen til adressen skal afbrydes, da ejeren af ejendommen er den nærmest til at vurdere, om der fortsat er et behov for forsyning til adressen. Men hvis gasleverandøren ikke kan få kontakt til ejeren, vil gasleverandøren kunne anmode distributionsselskabet om at afbryde gasforsyningen til adressen uden ejerens accept.

Ejeren af ejendommen hæfter således for gasforsyningen til adressen, hvis der ikke er indgået aftale mellem en gasleverandør og en anden forbruger (lejer) om levering af gas til adressen.

Hvis der ikke er en forbruger på adressen, vil ejeren få en frist på 5 hverdage til at sørge for, at der bliver indgået en aftale om levering af gas til adressen, inden ejeren bliver bundet af en leveringsaftale med den leveringspligtige (hidtidige) gasleverandør. Indgåelse af en aftale kan opfyldes ved, at ejeren enten selv indgår en aftale om levering af gas med en gasleverandør, eller ved at en (ny) lejer indgår en aftale med en gasleverandør om levering af gas til adressen. Endvidere kan ejeren også bede den leveringspligtige gasleverandør om at sørge for, at gasforsyningen til adressen bliver afbrudt.

Er der enten ikke indgået aftale med anden gasleverandør om levering af gas til adressen eller afbrydelse af gasforsyningen inden fristen på 5 hverdage, vil ejeren være bundet af den aftale, som den leveringspligtige gasleverandør har sendt.

Det er fortsat distributionsselskabet, der åbner og lukker for gasforsyningen, og distributionsselskabet skal fortsat anmelde dets priser og betingelser til Forsyningstilsynet.

Indberetning af priser til Gasprisguiden (§ 42 d)

Gasleverandørerne har hidtil indrapporteret deres priser til Gasprisguiden.

Ændringerne på gasmarkedet har betydet, at Forsyningstilsynet har fået ansvaret for at eje og drive en offentlig prisportal for gaspriser, ligesom tilsynet har på elmarkedet i form af elpris.dk.

De nye regler på gasområdet har også medført følgende ændringer på gasmarkedet:

Afskaffelse af gasleverandørens mulighed for at fakturere på vegne af distributionsselskabet (Evida)

Samfakturering af leverancer af gas bliver afskaffet den 1. juli 2023, hvilket sker efter aftale mellem branchen og distributionsselskabet. Gasleverandørerne kan derfor ikke længere opkræve distribution, transport og afgifter på vegne af distributionsselskabet. Det betyder, at husholdningsforbrugerne fremover vil modtage to regninger – én fra gasleverandøren og én fra distributionsselskabet.

Gasleveringsbekendtgørelsen (BEK nr. 340 af 23. marts 2023)

Den 1. april 2023 er bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af gas (gasleveringsbekendtgørelsen) trådt i kraft, og samtidig er den hidtidige bekendtgørelse ophævet (BEK nr. 1354 af 12. december 2014).

Gasleveringsbekendtgørelsen regulerer som hidtil forbrugeraftaler om salg af gas, som en gasleverandør indgår med en forbruger, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på det aftaleforhold, der gælder mellem en forbruger og distributionsselskabet.

Distributionsselskabet Evida indfører flere opgørelser om året

Fra sommeren 2023 indfører distributionsselskabet Evida, at forbrugeren (kunden) skal aflæse gasmåleren fire gange om året i stedet for én.

Det betyder, at forbrugerens gasforbrug vil blive opgjort hvert kvartal i stedet for én gang om året.

Efter den nye model skal forbrugeren derfor aflæse gasmåleren hvert kvartal, hvor aflæsningen vil blive brugt til at opgøre forbrugerens gasforbrug i det kvartal, der er gået. Aflæsningen af gasmåleren vil også blive brugt til at justere det forventede forbrug til brug for aconto regningen for det kommende kvartals forbrug.

Den kvartårlig aflæsning af gasmåleren vil blive sendt til forbrugerens gasleverandør, som derved også får mulighed for at opgøre forbrugerens forbrug af gas oftere.