Skip navigation

Tilslutning - Betaling for stikledning

Afgørelse

05. oktober 2006

Betaling for stikledning til etablering af fjernvarmeforsyning - Forsyningen havde etableret forsyningsledning tidligere

Indklagede havde i 1993 givet en tidligere ejer af ejendommen på installationsadressen udskydelse af tidspunktet for tilslutning til fjernvarme til ejerskifte grundet ejernes alder. Ejendommen var pålagt tilslutningspligt, der var tinglyst. Klagerne overtog i december 2005 ejendommen fra boet efter den tidligere ejer. I forbindelse med købet var der ingen oplysninger om fjernvarmetilslutning og eksistensen af stikledninger, udover den tinglyste tilslutningspligt. Klagerne underskrev en tilslutningserklæring, hvor det fremgik, at prisen for tilslutning til fjernvarme for et fritliggende enfamilieshus ekskl. moms androg 16.222,29 kr. i investeringsbidrag og 11.355, 60 kr. i stikledningsbidrag, i alt 27.577,89 kr. ekskl. moms.

Forsyningen besigtigede grunden i februar 2006 for at fastlægge, hvor stikledningen skulle placeres. I forbindelse hermed konstaterede forsyningen, at der på grunden allerede var etableret en stikledning med fjernvarme og hovedhaner, som formentlig var 20-30 år gamle. Forsyningen ville dog ikke bruge den eksisterende stikledning, men erstatte denne med en ny og mere brudsikker stikledning, som også ville have et mindre varmetab.

Klager ville herefter ikke betale stikledningsbidrag, men forsyningen fastholdt betalingskravet. Sagen blev herefter indbragt for ankenævnet.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Sagen vedrører betaling for etablering af ny stikledning til varmeforsyning, når der allerede var etableret en stikledning. Klager har i 2005 aftalt tilslutning til fjernvarme, og på det tidspunkt har hverken klager eller indklagede haft kendskab til den eksisterende stikledning.

Nævnet lægger til grund, at den tidligere ejer af installationsadressen havde opnået tidsforlængelse for tilslutningspligten for tilslutning til fjernvarme indtil ejerskifte.

Nævnet lægger endvidere til grund, at den tidligere ejer heller ikke har betalt tilslutningsbidrag, herunder stikledningsbidrag, ligesom der heller ikke i ejertiden er blevet betalt fast afgift.

Nævnet finder det ikke godtgjort, at der skulle foreligge en aftale om, at den tidligere ejer eller fremtidig ejer var blevet fritaget for at betale tilslutningsbidrag. Det forhold, at indklagede for egen regning valgte at etablere en stikledning, indebærer ikke, at den tidligere eller fremtidige ejer dermed er fritaget for at betale stikledningsbidrag ved tilslutning til forsyningsnettet.

Endvidere er det indklagedes frie valg, om indklagede ville anvende sin egen eksisterende og muligvis funktionsduelige stikledning, eller i stedet etablere en ny og mere effektiv ledning med mindre varmetab.

Nævnet finder herefter, at klager har indgået aftale med indklagede om at førstegangstilslutte ejendommen og derfor er forpligtet til at betale de takstmæssige anmeldte investerings- og stikledningsbidrag i forbindelse hermed. Nævnet bemærker, at indklagede har faktureret efter tariffen for 2005, selv om den fysiske tilslutning første skete i 2006.

Download PDF

Dato for afgørelse:: 05. oktober 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0026

Sidst opdateret: 05. oktober 2006

Stempel