Skip navigation

Ændring af kvadratmeterangivelse - Konkret aftalte antal kvadratmeter kunne kun ændres med opsigelsesvarsel

Afgørelse

05. oktober 2006

Fejlagtig angivelse af kvadratmeter i overenskomst fra 1997 om levering af fjernvarme - Ændring skulle varsles med opsigelsesvarsel på 18 måneder

I 2006 blev indklagede opmærksom på, at klager i BBR var registreret med et forkert areal, da det korrekte bebyggede areal var 310 m2. Indklagede meddelte ved skrivelse af 14. februar 2006, at klagers faste bidrag skulle reguleres op til betaling for 310 m2 med virkning fra 1. marts 2006.

Klager gjorde indsigelse mod forhøjelsen, og sagen blev herefter indbragt for Ankenævnet på Energiområdet.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har lagt til grund, at ifølge leveringsbestemmelsernes § 7, stk. 2, beregnes det faste bidrag til værket på basis af arealoplysninger i BBR-registret, og at værket korrigerer arealangivelsen fremadrettet.

Ifølge BBR-udskrift for klagers ejendom udgør boligarealet 310 m2, og ikke 170 m2 som angivet i den skriftlige, gensidigt bebyrdende overenskomst mellem klager og indklagede af 30. maj 1997.

Imidlertid lægger nævnet også til grund, at det af BBR fremgår, at ejendommen er opført i 1900, og at der ikke er oplysninger om tilbygninger mv. siden opførelsen. Nævnet må derfor gå ud fra, at ejendommens samlede boligareal ved aftalen om tilslutning af ejendommen til forsyningsnettet var de angivne 310 m2, som indklagede derfor burde være eller kunne have gjort sig bekendt med.

Den individuelle overenskomst mellem klager og indklagede må derfor gå forud for de generelle leveringsbestemmelser, navnlig § 7, stk. 2, hvorfor indklagede ikke uden varsel kan ændre arealangivelsen med henvisning til leveringsbestemmelserne. En ændring af arealangivelsen og fremtidig anvendelse af leveringsbestemmelsernes § 7, stk. 2, må derfor ske ved, at det individuelt aftalte vilkår om arealstørrelsen i overenskomsten opsiges med et passende forudgående varsel.

Da hverken leveringsbestemmelserne eller vedtægterne har specifikke regler om sådanne opsigelsesvarsler, og da vilkåret i leveringsbestemmelsernes § 7, stk. 2, er særligt byrdefuld for forbrugeren i denne sag, må ændringen af overenskomsten ske på samme måde som ved udtræden. Efter vedtægternes § 5, stk. 1, sker udtrædelse af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Virkningen af at anvende udtrædelsesreglen betyder, at forbrugeren som modtræk til varslingen af overenskomsten i stedet har ret til inden for samme tidsfrist som indklagede at udtræde af andelsselskabet og i stedet vælge anden form for opvarmning.

I forbindelse hermed bemærker nævnet, at da forbrugerens eventuelle udtræden er en hypotetisk mulighed og på nuværende tidspunkt ikke aktuel, kan nævnet ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til, om og i hvilket omfang reglerne i vedtægternes § 5, stk. 2 og 3, om udtrædelsesgodtgørelse og andel i selskabets formue finder anvendelse i denne situation.

Nævnet kan ligeledes heller ikke vurdere, om klagers eventuelle udtræden som følge af indklagedes opsigelse kan indebære, at indklagede kan ifalde et erstatningsansvar for omkostninger til etablering af et andet opvarmningssystem.

Indklagedes brev af 14. februar 2006 kan efter dets ordlyd ikke anses for at være en korrekt opsigelse af det individuelle vilkår i overenskomsten, da dette alene er en generel meddelelse om fremadrettet korrigering af arealbidraget uden at forholde sig til den individuelle overenskomst.

Indklagede har således ikke med det foreskrevne varsel opsagt vilkåret i overenskomsten. Indklagede er derfor uberettiget til fra 1. marts 2006 at regulere det faste bidrag hos klager. I det omfang, indklagede allerede har opkrævet forøget bidrag, og dette er betalt af klager, skal indklagede tilbagebetale disse beløb.

For så vidt angår klagers krav om ikke at betale bidrag for førstesalen bemærker nævnet, at indklagede, når ændringen er blevet varslet korrekt og opsigelsesfristen er udløbet, kan kræve bidrag for det fulde areal i henhold til BBR. Det forhold, at noget af arealet står ubeboet hen grundet klagers fysiske forhold, ændrer ikke herved.

Hent som PDF

Dato for afgørelse:: 05. oktober 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0025

Sidst opdateret: 05. oktober 2006