Skip navigation

Takstforhoejelse for tilslutningsbidrag

Afgørelse

04. oktober 2006

Takstforhøjelse skete efter påstået mundtligt tilbud

Klager henvendte sig telefonisk i september 2006 til indklagede med henblik på at få en aftale om tilslutning til fjernvarme på en nyopført ejendom. Efter klagers oplysninger oplyste indklagede telefonisk både overfor klagerne og overfor Sparekassen X, at tilslutningsafgiften var 12.500 kr.

Den 13. oktober 2005 sendte indklagede et tilbud på tilslutning med en tilslutningsafgift på 25.000 kr. inkl. moms (bilag 1). Tilbudet blev accepteret, og faktura af 11. oktober 2005 på beløbet er betalt.

Klager henvendte sig den 15. januar 2006 til indklagede med en klage over, at indklagede havde opkrævet et for højt tilslutningsbidrag af klager.

Indklagede bestred i brev af 9. februar 2006 at have indgået en bindende aftale om tilslutning med klager før den 1. oktober 2005 og dermed til gammel takst.

Herefter har der været yderligere korrespondance mellem klager og indklagede, indtil indklagede henviste klager til at indbringe sagen for Ankenævnet på Energiområdet.

SEKRETARIATETS BEHANDLING


Sekretariatet har fra Energitilsynet fået oplyst, at indklagede den 7. oktober 2005 pr. e-mail anmeldte et nyt prisblad (bilag 3) med en forhøjelse af tilslutningsafgiften fra 12.500 kr. til 25.000 kr.  Anmeldelsen skete til Energitilsynets offentligt tilgængelige register. I anmeldelsen var det oplyst, at de anmeldte takster var til ikrafttræden den 1. oktober 2006 (bilag 4).

Anmeldelse til Energitilsynets offentligt tilgængelige register er en gyldighedsbetingelse i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 3:

» § 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser …

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan bestemme, at visse sager ikke skal anmeldes.

Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige.  «

Energitilsynet har endvidere oplyst, at en tilslutningsafgift på 25.000 kr. inklusive moms er i overensstemmelse med de tilslutningsbidrag, der er taget til efterretning af Energitilsynet.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER


Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.

Indklagede har den 7. oktober 2005 foretaget anmeldelse af forhøjede investeringsbidrag til Energitilsynet. I henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 3, er anmeldelse til tilsynets offentligt tilgængelige register en gyldighedsbetingelse.

Nævnet lægger til grund, at indklagede den 5. oktober 2005 modtog en tegning fra Y Huset A/S over klagers ejendom. Dette må betragtes som en stikbegæring, og indklagede har da også dagen efter registreret henvendelsen som stikbegæring, dvs. som en opfordring til at give tilbud på tilslutning af ejendommen.

Indklagede fremsendte den 10. oktober 2005 tilbud på tilslutning med en tilslutningsafgift på 25.000 kr. Ifølge indklagede blev tilbuddet accepteret den 17. oktober 2005.

2 nævnsmedlemmer med 3 stemmer (Poul Gorm Nielsen og Mogens Christensen) finder, at klager ikke har dokumenteret, at der i forbindelse med accept af tilbudet eller inden tilslutningen er protesteret over for indklagede over størrelsen af tilslutningsbidraget. Såfremt der efter klagers opfattelse var en mundtlig aftale om tilslutning for 12.500 kr., burde klager have reageret over for indklagede herom.


Selv om indklagedes tilbud derfor efter aftaleloven kunne have været uoverensstemmende accept, har klager efterfølgende accepteret tilbudet og betalt den forlangte tilslutningsafgift uden forbehold.

På denne baggrund kan flertallet ikke give klager medhold i kravet om, at klager kun skulle have betalt 12.500 kr. i tilslutningsafgift.

1 nævnsmedlem med 2 stemmer (Niels-Ole Bjerregaard) finder, at når stikbegæringen er modtaget den 5. oktober 2005 og registreret den 6. oktober 2005, så må indklagede basere sit tilbud på den tilslutningsafgift, der er lovlig på dette tidspunkt.

Da den krævede tilslutningsafgift først blev anmeldt til Energitilsynet den 10. oktober 2005, har indklagede ikke lovligt kunne opkræve den forhøjede takst, men skulle have tilbudt den lavere takst, som var gyldig på registreringsdatoen.

Mindretallet vil derfor give klager medhold i kravet om reduceret tilslutningsafgift.

I overensstemmelse med flertallets opfattelse traf nævnet afgørelse om ikke at give klager medhold.

Hent som PDF

Dato for afgørelse:: 04. oktober 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0018

Sidst opdateret: 04. oktober 2006

Stempel