Skip navigation

Kompetence - Regningsklage - Efterbetaling • Indsigelse mod efterbetaling af fast afgift for varmelevering i 2003 og 2004. Fejl varmeselskabets registrering af areal

Afgørelse

07. april 2006

Forkert registreret rumareal - Efterbetaling kunne kun ske for regningsår og det foregående år

Et selvejende uddannelsescenter modtog årsregning for 2003 i februar 2004 og årsregning for 2004 i 2005. I juni 2005 modtog klager en efterregning for varme på 100.789, 38 kr. for varmeårene 2003 og 2004.

Indklagede havde ved krydscheck i 2005 fundet en fejl i registreringen af klagers rumindhold, som dannede grundlag for beregning af den faste afgift. Klager viste sig at være registret med 1.563 m3 og ikke 13.586 m3, som var det korrekte. Indklagede havde dog kun opkrævet efterbetaling for årene 2003 og 2004 i overensstemmelse med indklagedes interne regler om kun at gå to år tilbage.

Sagen blev herefter indbragt for ankenævnet, der traf følgende afgørelse:

Efter § 1, stk. 5, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Indledningsvis skal det bemærkes, at nævnet anser sig for kompetent til at behandle klagen, da klager - om end registreret i CVR - ikke kan anses for at være en egentlig erhvervsvirksomhed. Klager er et uddannelsessted, og klageemnet afviger ikke fra, hvad en privat forbruger kunne være kommet ud for.

Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede den 10. juni 2005 kan fremsende en efterregning på 100.789, 38 kr. til klager, der vedrører årene 2003 og 2004. Årsforbruget i de to år beløber sig til 6.013 m3 / 84.114 kr. ekskl. fast afgift og 5.012 m3 / 65.156 kr. ekskl. fast afgift.

Nævnet lægger til grund, at indklagede opdagede fejlen i 2005, men i henhold til egne interne regler kun har krævet efterbetaling 2 år tilbage, dvs. regulering for forbrugsårene 2003, 2004 og 2005.

Efter indklagedes oplysninger har indklagede selv ansvaret for fejlregistreringen af arealstørrelsen med den virkning, at der er anvendt et forkert rumfang og dermed resulteret i for lave opkrævninger.

Klager har imidlertid i de omtvistede forbrugsår modtaget årsopgørelserne. Således som sagen foreligger oplyst har indklagede ikke sandsynliggjort, at klager skulle være i ond tro om, at årsregningerne ikke var korrekte og endelige. Klager har derfor med en vis rette kunne indrette sig på, at varmeforbruget i de pågældende var endelig afregnet.

Efter nævnets opfattelse burde indklagede på et langt tidligere tidspunkt have konstateret fejlen. Nævnet finder, at indklagede under disse omstændigheder ikke kan kræve efterbetaling for hele den omtvistede periode.

Uanset klagers gode tro og indklagedes fejl har indklagede dog efter nævnets opfattelse ikke for forbrugsåret 2004 mistet retten til at berigtige fejlen og fremsætte krav om efterbetaling for dette forbrugsår.

Nævnet lægger herved vægt på praksis fra det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg (nu Energitilsynet), og som er tiltrådt af Energiklagenævnet. Nævnet finder således, at indklagede i denne sag er berettiget til at kræve efterbetaling for det indeværende forbrugsår og det foregående forbrugsår, jf. også Dansk Fjernvarmes vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug under afsnittet om indgreb i målerinstallation.

På denne baggrund fritages klager derfor for kravet om efterbetaling for forbrugsåret 2003. Indklagede skal derfor udarbejde en ny faktura, der alene dækker efterbetaling for perioden 01.01.2004 - 31.12.2004. Der er i 2003 beregnet for et rumindhold på 1.563. Således udgør restancen for 2004 betaling for et rumindhold på 13.568 -1.563 = 12.005 m3 á 4, 25 kr. for de første 10.000 m3 og 3,94 kr. for resten. Klagers restance udgør herefter 50.400 kr.

Klager gives delvis medhold i et sådant omfang, at der med omkostningerne forholdes således, at indklagede til ankenævnet skal betale sagens omkostninger på 7.000 kr., jf. § 24, stk. 1, nr. 2 i ankenævnets vedtægter og pkt. 1 a i bilaget til vedtægterne, jf. § 3 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn.

Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter § 23, stk. 2.

Hent som PDF

Dato for afgørelse:: 07. april 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0004

Sidst opdateret: 07. april 2006

Stempel