Skip navigation

Radiatorafgift

Afgørelse

17. november 2014

Aftaleforhold ▪ Radiatorafgift til varmeværk tinglyst servitutstiftende på ejendommen ▪ Kreditaftale ▪ Trepartsforhold ▪ Godtroende erhverver

Afgørelse

Forbrugerne fritages for at betale ”radiatorafgift” til varmeværket, Sydfalster Varmeværk A.m.b.a.

Sydfalster Varmeværk A.m.b.a. skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt forbrugeren kan anses for at være bundet af den tidligere ejers aftale om radiatorafgift. Aftalen omhandlede finansiering og installation af det interne varmeanlæg.

Aftalen blev tinglyst som servitut på ejendommen. Den daværende ejer af ejendommen indgik den 5. december 1995 en forbrugerkontrakt med varmeværket. Parterne aftalte, at ejendommen skulle tilsluttes fjernvarme på betingelse af, at ejeren var indforstået med, at det på ejendommen blev tinglyst, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen årligt skulle betale radiatorafgiften.

Den 2. november 1998 blev deklarationen tinglyst servitutstiftende på ejendommen. Deklarationen foreskrev, at såfremt ejeren af ejendommen ikke betalte for installationen af radiatorsystemet, skulle ejeren betale en årlig radiatorafgift på 250,00 kr. pr. radiator, der blev etableret ved tilslutningen.

Radiatorafgiften skulle betales, indtil installationsomkostningerne var dækket og senest 20 år efter tilslutningen af radiatorsystemet. Den daværende ejer optog et lån på 36.812, 50 kr., der skulle afdrages som radiatorafgift. Den 27. marts 2012 overtog forbrugerne ejendommen af et insolvent dødsbo.

Forbrugeren blev efterfølgende mødt med krav om betaling af radiatorafgiften fra varmeværket. Varmeværket henviste til, at pligten til at betale radiatorafgift var tinglyst servitutstiftende på ejendommen.
På overtagelsesdagen var lånet nedbragt til 8.194,56 kr. Den 27. marts 2012 købte forbrugeren ejendommen. På overtagelsesdagen var lånet nedbragt til 8.194,56 kr.

Forbrugerne anså sig ikke for at være bundet af den tidligere ejers aftale med varmeværket om at finansiere køb og installation af det interne varmeanlæg og afdrage dette beløb ved betaling af en såkaldt ”radiatorafgift”. 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 17. november 2014

Sagsnummer:: 14/02822

Sidst opdateret: 17. november 2014

Stempel