Skip navigation

Hvilket boligareal skulle danne grundlag for beregning af fast afgift - Uklare leveringsbestemmelser

Afgørelse

14. maj 2013

Leveringsbestemmelser – Fast afgift ▪ Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift – Opmålte og BBR-registrerede kvadratmetre boligareal – Krav om fritagelse for fast afgift i rum, der ikke opvarmes med fjernvarme

Resumé af afgørelse

Efter § 4 i andelsselskabets leveringsbestemmelser afregnes bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte takster.

Af takstbladet for varmeåret 2012/13 fremgår, at den faste afgift er baseret på opvarmet boligareal med 16,80 kr./m2 inkl. moms.

Nævnet kan konstatere, at det hverken i almindelige eller tekniske leveringsbestemmelser er defineret, hvad der forstås ved boligareal. Andelsselskabet har henvist til, at der med boligarealet menes det antal kvadratmeter, som i den individuelle aftale er opmålt som ejendommens opvarmede bruttoetageareal svarende til 137,30 m2.

Andelsselskabet har ensidigt og uden individuel forhandling med hver enkelt fjernvarmeforbruger udarbejdet aftaledokumenterne og leveringsbestemmelserne. Ved i leveringsbestemmelser og takstblad at anvende boligareal, er der efter nævnets vurdering berettiget tvivl om, hvilket areal, der reelt skal tages udgangspunkt i. Når der således er tvivl om forståelsen af aftalevilkåret, skal aftalevilkåret fortolkes på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren. Andelsselskabet har ikke løftet bevisbyrden for, at aftalevilkårene har været genstand for individuel forhandling med forbrugeren. Efter aftalelovens § 38 b, stk. 1, må der for beregning af fast afgift tages udgangspunkt i det boligareal, der mest gunstigt for forbrugeren. Ved fastlæggelsen heraf er det naturligt at anvende det boligareal, som er registreret i BBR, og som i øvrigt også er det mest gængse at anvende inden for fjernvarmebranchen, jf. Dansk Fjernvarmes vejledninger til fjernvarmeværkerne.

I overensstemmelse med aftalelovens § 38 c, stk. 1, jf. § 36, bestemmer nævnet, at parternes aftaleforhold skal ændres således, at forbrugeren betaler fast afgift med beregning af det antal kvadratmetre, der til enhver tid er registreret i BBR.

Andelsselskabet kan alene ændre dette ved at opsige aftalevilkåret i overensstemmelse med et skriftligt opsigelsesvarsel på 12 måneder til et regnskabsårs udløb, jf. vedtægternes § 6, stk. 1. Herefter indføjes sædvanlig begrundelse for, at der ikke gives forbrugeren medhold for reduktion på grund af skråvægge, og at det skal medregnes, selv om halvdelen af førstesalen ikke opvarmes med fjernvarme.

Ankenævnet giver herefter forbrugeren medhold i kravet om at reducere forbrugerens andel af fast afgift til at blive beregnet efter registreret boligareal på 116 m2.

Beregningen skal principielt foretages tilbage i tid fra forbrugerens overtagelse af ejendommen i 2004. Imidlertid er forbrugerens tilbagesøgningskrav undergivet den almindelige forældelsesfrist på 3 år efter forældelsesloven. Forældelsesfristen afbrydes dog midlertidigt ved indgivelse af klage til ankenævnet, jf. forældelseslovens § 21, stk. 3, jf. stk. 2, 1. og 2. punktum. Klagen er modtaget i ankenævnet den 5. oktober 2012, hvorfor forbrugerens tilbagesøgningskrav på for meget betalt fast afgift for perioden fra ejendomsovertagelsen og frem til og med 4. oktober 2009 er forældet.

Forbrugeren har således krav på tilbagebetaling af for meget allerede betalt fast afgift for perioden fra 5. oktober 2009. Tilbagebetalingskravet forrentes efter renteloven 30 dage efter, at kravet er fremsat over for andelsselskabet den 25. juni 2012 og til betaling sker

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 14. maj 2013

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0

Sidst opdateret: 14. maj 2013

Stempel