Skip navigation

Når elforsyningen har valgt én af to flytteaflæsninger og slutafregnet, kan elforsyningen ikke bagefter ændre det på foranledning af ejeren

Afgørelse

17. juli 2012

Flytteregning ▪ Krav om efterbetaling fremsat efter fraflytning på baggrund af udlejers måleraflæsning. Indsigelse om et registreret for højt forbrug

AFGØRELSENS KONKLUSION

Ankenævnet giver klager, MB, medhold i det fremsatte krav overfor indklagede, Østkraft Net A/S & Østkraft Forsyning A/S om fritagelse for betaling af den korrigerede flytteopgørelse.

Klager fritages for at betale yderligere beløb til indklagede ud over det i faktura nr. 1997106026 af 11. juli 2011 opkrævede beløb på 6.351,71 kr. I det omfang klager har betalt beløbet, skal indklagede tilbagebetale beløbet inden 30 dage. Ved tilbagebetaling efter denne dato forrentes beløbet efter rentelovens bestemmelser.

Indklagede skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Kon­kur­ren­ce- og Forbruger­styrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

SAGSRESUMÉ

Sagen vedrører faktura nr. 1997106028 med forfaldsdato den 10. november 2011 (bilag 1), som er en korrigeret flytteopgørelse for perioden 1. oktober 2010 til 3. juli 2011.

Klager fraflyttede installationsadressen den 3. juli 2011, hvilket blev meddelt indklagede.

Indklagede har oplyst, at de i den forbindelse modtog 2 flyttemeddelelser med forskellige oplysninger, herunder forskellige måleraflæsninger på henholdsvis 110.265 kWh og 105.265 kWh.

I mail af 8. juli 2011 (bilag 2) bekræfter klager, at aflæsningen pr. udflytningsdagen var 105.265 kWh. Der blev ud fra disse oplysninger udarbejdet en flytteopgørelse.

I brev af 24. oktober 2011 oplyste indklagede, at de fra udlejers advokat havde modtaget aflæsning pr. 6. juli 2011 (bilag 1). Med brevet var vedlagt en ny flytteregning med betalingskrav på 12.637,53 kr. svarende til et ubetalt forbrug på 5.000 kWh.

Klager rettede herefter henvendelse til indklagede og gjorde indsigelse mod kravet.

Klager indbragte efterfølgende sagen for ankenævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 17. juli 2012

Sagsnummer:: 12/05145

Sidst opdateret: 17. juli 2012

Stempel