Skip navigation

Målerfejl - Stor ef­ter­reg­ning - Mang­lend­e fremsendelse af årsopgørelse

Afgørelse

20. maj 2009

Målerfejl - Regningsklage - Stor ef­ter­reg­ning - Mang­lend­e fremsendelse af årsopgørelse for­hindrede klagers overblik over forbrug - Installation af jordvarmeanlæg gav ikke den forventede elbesparelse. Tidspunktet for omberegning af forbruget efter konstateret målerfejl

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Sagen vedrører en opgørelse, faktura nr. 110046006 af 17.11.2006 for el for perioden 1. november 2004 til 31. oktober 2006, stor kr. 39.176,20 og et målt forbrug på 32.426 kWh.
Klager modtog en samlet årsopgørelse for årene 2005 og 2006. Årsopgørelsen for 2005 var ikke blevet fremsendt af indklagede grundet overgangen til nyt it-system i forbindelse med fusionen mellem SEAS og NVE.
Årsopgørelsen var betragteligt større end klager havde forventet.
Klager havde fået installeret jordvarmeanlæg netop med henblik på reduktion i energiforbrug. Der var problemer med anlægget i en periode over nogle måneder, men fungerede derefter upåklageligt.
Da klager rettede henvendelse til indklagede vedrørende årsopgørelsen fik han oplyst, at forbruget kunne skyldes et defekt elapparat eller at jordvarmeanlægget ved en fejl havde kørt på en elpatron.
Klager stillede sig uforstående overfor det sidstnævnte bud, idet han ikke havde hørt om en el-patron.
Klager fik oplyst af en advokat, at det var klager selv, der havde ansvaret for at kontrollere sit elforbrug.
Indklagede foretog en kontrolmåling af klagers elmåler. Registreringsblanket og målerundersøgelse er dateret 23.11.2006. Undersøgelsen viste en fejlafvigelse på 8,17 %, dvs. mere end de tilladte ± 4 %.
Måleren blev derfor udskiftet, men først den 8. januar 2007 på grund af, at nulklemme først skulle skiftes.
Den 28.11.2006 er der oprettet en etårig betalingsaftale for et samlet beløb på 24.234,38 kr.
Et halvt år senere blev klager bedt om aflæsning af den ny måler. 
Indklagede foretog efterfølgende en beregning af klagers forbrug ud fra forbruget målt på den nye målerstand. Heri var en reduktion i det opkrævede beløb svarende til at klager i hele perioden havde haft den nye måler.
Den nye opgørelse, faktura nr. 1077866 af 03.07.2007 for el for perioden 8. januar 2007 til 22. juni 2007, lød på kr. 15.572,13 og et målt forbrug på 6.128 kWh.
Klager blev oplyst af en medarbejder hos indklagede, at den gamle måler havde kørt for hurtigt. Denne medarbejder ville ringe tilbage. Dette skete dog ikke. Indklagede har derfor erkendt, at informationen til klager har været mangelfuld.
Klager indbragte sagen for Ankenævnet på Energiområdet ved brev af 21. november 2007.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Sagen blev første gang forelagt for nævnet ved et nævnsmøde den 5. december 2008.
Ankenævnet besluttede oprindelig, at klager skal have en reduktion, der ikke bør baseres på en beregning målt efter den nye målers forbrug. Derimod skal reduktionen beregnes med udgangspunkt i fejlvisningen på 8,17 %, og reduktionen beregnes tilbage til klagers indflytning på installationsadressen, da der i Dansk Energis vejledning ikke opereres med en forældelsesfrist i denne situation.
Særlige omstændigheder gør, at der ikke skal betales sagsomkostninger i denne sag. Klagegebyr tilbagebetales.
Efter nævnsmødet blev sekretariatet imidlertid opmærksomme på, at indklagede i sin netbenyttelsesaftale har en fem årig forældelsesfrist, som nævnet ikke havde forholdt sig til ved sagens behandling, ligesom der manglede visse oplysninger angående tidsperioden, der skulle lægges til grund ved en beregning af for meget erlagt betaling grundet målerfejl.
Da afgørelsen vil indeholde en vurdering af og stillingtagen til, hvor langt tilbage en eventuel tilbagebetaling skal løbe, har det været nødvendigt at få en afklaring af de forskellige datoer, der står skrevet på indklagedes målerundersøgelse.
På denne baggrund besluttede ankenævnets formand at ophæve den trufne af 5. december 2008 med henblik på at indlede en supplerende sagsbehandling med efterfølgende forelæggelse på et ankenævnsmøde. De deltagende nævnsmedlemmer blev orienteret herom.

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.

Leverings- og kontraktretlige forhold
Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren.
I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet.
I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der er så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med.
For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven.
Opgørelse af klagers forbrug 
Indklagede har foretaget en ny beregning af klagers elforbrug efter de målinger, man har konstateret på den nye måler. Herefter er indklagede nået frem til, at klager skal have en reduktion på 3.333 kWh. 
Indklagede har oplyst, at man ved målertesten har konstateret, at måleren havde en fejlvisning på 8,17 %. Efter nævnets opfattelse bør denne beregningsmetode anvendes i stedet for den, som indklagede har valgt, således at klager får en reduktion svarende til 8,17 %. Da klager i perioden fra den 31. oktober 2001 til den 8. januar 2007 er registreret for 44.452 kWh på den fejlbehæftede måler, bør klager som udgangspunkt derfor fritages for at betale for 8,17 % heraf.

Reguleringsperioden
Det følger af indklagedes egne leveringsbetingelser, at en regulering efter konstatering af fejl på måler højst kan føres 5 år tilbage fra tidspunktet, hvor klageren blev bekendt med fejlen.

Imidlertid valgte indklagede først at underrette klager om målerfejlen den 23. juni 2007, efter man havde bedt klager om en aflæsning den 22. juni 2007, uanset at indklagede ved kontrolmåling i perioden 29. november 2006 til 22.december 2006 konstaterede, at klagers måler afveg med 8,17 %.

Nævnet må efter det oplyste lægge til grund, at datoen for indklagedes konstatering af fejl på måleren er den 22. december 2006, og beregningen af reguleringen for de 5 år må således ske fra denne dato. Det faktum, at indklagede har forholdt klageren oplysning om fejlvisningen frem til 23. juni 2007, for at opnå et retvisende billede af klagers forbrug, kan ikke føre til et andet resultat

Da klagers uvidenhed om fejlvisningen skyldes hensyn, som indklagede alene har taget ensidigt af hensyn til egne interesser, kan indklagede derfor ikke under de givne konkrete omstændigheder henholde sig til formuleringen i netbenyttelsesaftalen om, at regulering først sker fra det tidspunkt, hvor kunden bliver gjort bekendt med fejlvisningen.

Nævnet har endvidere konstateret, at et bredt udsnit af netselskaber i deres netbenyttelsesaftaler har fastholdt, at regulering af forbrug til fordel for kunderne er undergivet lovgivningens forældelsesregler. Nævnet finder det på denne baggrund ikke muligt at tilsidesætte indklagedes aftalevilkår med henvisning til oplysningen om en mulig kutyme i branchen, når netselskaberne undsiger dette i netbenyttelsesaftalerne og det er meget uvist, i hvilket omfang de enkelte netselskaber pr. kulance eventuelt gør brug af ”kutymen”

Klager får delvis medhold, idet klager ikke kan nøjes med at betale halvdelen af betalingskravet. Derimod skal indklagede foretage en ny beregning med en reduktion på 8,17 % for perioden fra den 22. december 2001 til den 22. december 2006.

Lineærberegning med prisdifferentiering
Nævnet har konstateret, at kravet angår flere afregningsår, og at indklagede kræver de ekstra forbrugte kWh betalt til den enhedspris, der var gældende på tidspunktet for indklagedes udsendelse af flytteregningen.

Det er ikke muligt ud fra de foreliggende oplysninger at fastlægge, hvornår det efterregulerede antal kWh rent faktisk er forbrugt i perioden. Da merforbruget angår flere forbrugsår, finder nævnet det mest rimeligt, at det antal kWh, der kræves efterbetalt, fordeles ligeligt på forbrugsårene. Prisen pr. kWh for det efterregulerede forbrug skal derfor ske til de i de enkelte afregningsår anvendte enhedspriser og ikke til gældende dagspris ved regningens udstedelse.

Indklagede skal derfor foretage en forholdsmæssig fordeling af forbruget på de enkelte afregningsår og herefter beregne kravet ved anvendelse af enhedspriserne for det enkelte afregningsår.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 20. maj 2009

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0434

Sidst opdateret: 20. maj 2009