Skip navigation

Højt registreret forbrug - Beskadiget måler - Ulovligt indgreb i måler - Tyveri af strøm?

Afgørelse

17. november 2008

Regningsklage * Indsigelse mod betalingskrav under henvisning til et for højt registreret forbrug sammenlignet med tid-ligere års forbrug * Beskadiget måler - Anklage for ulovligt indgreb i måler

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klagen vedrørte en faktura for el for perioden 1. august 2006 - 24. september 2006 på 119.501,42 kr., som klager har modtaget efter udskiftning af elmåler. 
Klager mente ikke, at det opgjorte og fakturerede forbrug var korrekt.
Indklagede mente, at der havde været foretaget ulovligt indgreb i måleren, således at den var gået i stå.
Der har været foretaget anmeldelse til politiet, som har haft iværksat en politimæssig efterforskning.
Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi opgav i brev af 11. juli 2008 påtale mod klager for tyveri af el samt overtrædelse af elinstallatørloven.
Indklagede har fået måleren afprøvet på et akkrediteret målerværksted. Ifølge afprøvningsrapporten, der er tilsendt af indklagede, er årsagen til, at tælleværket ikke registrerer et forbrug, en fysisk blokering af rotoren.
Da klagers advokat stillede spørgsmål ved den første målerundersøgelses uvildighed, har sekretariatet foranstaltet en ny undersøgelse på et værksted udvalgt af sekretariatet.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Såfremt et netselskab vil afkræve en kunde betaling for et forbrug, der er sket uden om måleren, påhviler det netselskabet at bevise, at det er kunden, der har foretaget forbruget eller på anden måde er ansvarlig for, at der har været et ikke målt forbrug.

Nævnet lagde til grund, at måleren har været beskadiget gennem et indgreb på måleren, således at hemfanen på akslen var skubbet, så den gik imod den stationære hemfane, hvorved rotoren ikke har kunnet køre rundt. Herved har målerens tællerværk ikke registret et forbrug korrekt. I en situation som denne fandt nævnet, at indklagede har haft føje til at have mistanke om strømtyveri, og at indklagede med rette har anmeldt sagen til politiet med henblik på at få foretaget en efterforskning.

Nævnet konstaterede, at den politimæssige efterforskning - trods afhøring efter strafferetsplejens regler - ikke har kunnet afklare hvem, der har stået bag indgrebet i måleren, som sad på den udvendige side af huset på installationsadressen.
Med de midler, som nævnet havde til rådighed til at oplyse en sag som denne, har ej heller nævnet eller sagens parter kunnet finde frem til, hvem der har foretaget dette ulovlige indgreb.

Der var for nævnet heller ikke oplyst andre forhold, som kunne indikere, at det var klager eller nogen, hvis handlinger han er ansvarlig for, der havde foretaget indgrebet i måleren, eller som har haft kendskab hertil. Endvidere savnedes der oplysninger, hvorved tidspunktet for et indgreb nærmere kunne tidsfæstes.

Herefter fandt nævnet - under de helt særlige omstændigheder, der kendetegnede sagen, og under hensyntagen til de midler, som nævnet har til rådighed til at oplyse sagen - ikke grundlag for at pålægge klager at betale for mere end det forbrug, som klager normalt havde. Indklagede burde derfor alene fakturere klager for et sådant årsforbrug. Dette kunne passende beregnes til gennemsnittet af de tre forudgående års målte forbrug.

Rykkergebyrer og morarenter
Efter rentelovens § 3, stk. 1, skal der betales rente fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen. Efter stk. 3 skal der dog tidligst betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor skyldneren var i stand til at indhente de oplysninger, som må anses for nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og størrelse. Endelig kan retten og dermed også et ankenævn efter stk. 5 i særlige tilfælde bestemme, at rente skal betales fra et tidligere eller senere tidspunkt.

Efter nævnets opfattelse havde klager på grund af indklagedes forhold først fået de nødvendige oplysninger til bedømmelse af kravets berettigelse og størrelse ved afgørelsen af denne sag. Nævnet fandt herefter, at indklagedes betalingskrav efter princippet i rentelovens § 3, stk. 5, først endeligt var fastsat i denne afgørelse. Kravet kunne derfor tidligst forrentes 30 dage efter, at indklagede har udsendt ny regning, der er opgjort i overensstemmelse med resultatet af afgørelsen, jf. rentelovens § 3, stk. 3.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 17. november 2008

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0245

Sidst opdateret: 17. november 2008