Skip navigation

Lægehus - Kompetence - Tidspunkt for reduceret elafgift

Afgørelse

27. juli 2008

Kompetence - Tidspunktet for hvornår reduceret elafgift for et elopvarmet lægehus skal regnes

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Sagen vedrører manglende reduktion i elafgift i perioden før 30. maj 2006. 

Sagen vedrører elforbruget i en ejendom, hvorfra klager driver lægevirksomhed. Ifølge indklagedes elpriser kan helårsboliger, der ifølge BBR-registret er registreret som elopvarmet, få elafgiften reduceret fra 54,70 øre/kWh til 48,00 øre/kWh for den del af forbruget der overstiger 4.000 kWh pr. år. 

Klager har siden 1995 opvarmet ejendommen med elvarme. Klager har først fra 30. maj 2006 og ikke siden 1995 fået elafgiften reduceret. 

Klager rettede den 13. december 2006 henvendelse til indklagede og gjorde indsigelse mod, at han ikke har fået reduceret elafgiften siden 1995. Endvidere krævede klager, at få refunderet den manglende rabat på elafgiften. 

Indklagede afviste i e-mail af 13. december 2006 klagers indsigelser under henvisning til at en kunde selv skal sørge for ansøgning om reduktion i elafgift ved af brug af elvarme. 

Indklagede har registreret klagers anvendelse af elvarme per den dato, kommunen har dateret ansøgningen med.

ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL ERHVERVSDRIVENDE FORBRUGERE

Ankenævnets vedtægter indeholder i § 1 følgende om nævnets kompetence:

§ 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelser hermed. …

Stk. 5. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Kompetence
Efter § 1, stk. 5, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at aftaleforholdet mellem klager og indklagede i denne sag ikke har en så udpræget erhvervsmæssig karakter, at sagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Der er således tilstrækkelige holdepunkter til at drage de fornødne paralleller til private forbrugerforhold.

Forudsætningen om at klagen ikke væsentlig skal adskille sig fra en klage fra en ren privat forbruger er i denne sag således opfyldt. Nævnet anser sig derfor kompetent til at behandle sagen.

Reduceret elafgift
Nævnet fastslår, at det af § 5 i bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger fremgår, at den særlige elvarmesats finder anvendelse på elleverancer, der finder sted fra det tidspunkt, hvor den pågældende elinstallation er blevet registreret. Efter stk. 2 kan dette tidspunkt under nogle givne omstændigheder fremrykkes til elforsyningsselskabets modtagelse af anmodning om registrering.

Af denne grund er der således ikke hjemmel til at give klager medhold i kravet om yderligere afgiftslempelse tilbage i tiden.

Nævnet bemærker i øvrigt, at det efter bekendtgørelsen er tvivlsomt, om klager i det hele taget er berettiget til reduktion, da alene helårsboliger er berettiget til at få denne reduktion. Da klagers ejendom er registreret som lægeklinik, er det tvivlsomt, om ejendommen opfylder bekendtgørelsens krav om at være helårsbolig.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 27. juli 2008

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0449

Sidst opdateret: 27. juli 2008