Skip navigation

Klage over manglende fuldmagt og erstatning for lukning af elforsyningen

Afgørelse

Regningsklage - Fuldmagt fra datter til udbetaling af tilgodehavende Inkasso - Erstatning for at være uden strøm i 2 måneder

Sagen drejer sig om en klage vedrørende overfakturering over en længere periode, udbetaling af tilgodehavende til en andens konto på baggrund af fuldmagt og erstatning for lukning af strømforsyningen.

Afgørelsens konklusion

Energiselskabet, Gul Strøm A/S, skal anerkende, at det tilgodehavende, der blev udbetalt den 24. februar 2017, ikke blev udbetalt med frigørende virkning.
Gul strøm skal derfor inden 30 dage fra udsendelsen af afgørelsen betale 7.679,64 kr. til forbrugeren.
Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, medhold i de øvrige fremsatte krav.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om en klage vedrørende overfakturering over en længere periode, udbetaling af tilgodehavende til en andens konto på baggrund af fuldmagt og erstatning for lukning af strømforsyningen.

Forbrugeren var, ifølge energiselskabet, kunde fra 30. november 2015 til 1. januar 2016 og igen fra den 1. august 2016 til 25. september 2017.

I februar 2017 kontaktede forbrugerens datter energiselskabet, med henblik på at få nedsat forbrugerens årlige forventede forbrug i Datahubben, så forbrugeren ikke fremadrettet modtog høje acontoregninger.

Efterfølgende udbetalte energiselskabet det allerede indbetalte aconto til en af forbrugerens datter oplyst konto, da det blev aftalt med datteren, at energiselskabet skulle udstede nye fakturaer på baggrund af det nedsatte forbrug. Forbrugeren oplyste efterfølgende at datteren ikke havde fuldmagt til at disponere på forbrugerens vegne.

I juni 2017 begyndte forbrugeren, at misligholde sin betalingsforpligtelse. Efterfølgende blev der sendt rykkerbrev, breve om sikkerhedsstillelse og endelig blev der sendt et lukkebrev til forbrugeren den 6. september 2017, der resulterede i, at forbrugeren fik afbrudt strømmen i 2 måneder og ikke kunne få en ny el-leverandør.

Forbrugeren kunne ikke opnå enighed med energiselskabet og klagede til nævnet.

Nævnet lagde efter det oplyste til grund, at udbetalingen er sket til datterens konto. 

Det er ikke dokumenteret, at datteren havde fuldmagt til at handle på forbrugerens vegne og kunne bestemme, at beløbet kunne udbetales til datterens konto. Betalingen fra selskabet til datteren er derfor ikke sket med frigørende virkning.

Nævnet anser det for at være en forretningsmæssig risiko, som energiselskabet har taget ved ikke at bede om dokumentation for fuldmagtsforholdet før udbetalingen eller sikre sig at kontoen tilhørte forbrugeren. Gul Strøm skal derfor inden 30 dage fra udsendelsen af afgørelsen betale 7.679,64 kr. til forbrugeren

I forhold til forbrugerens påstand om energiselskabets overfakturering, finder nævnet det ikke dokumenteret, at energiselskabet skulle have faktureret forbrugeren forkert.

Vedrørende forbrugerens krav om erstatning for lukning af strømmen, lægger nævnet efter det oplyste til grund, at lukkeproceduren blev fulgt, samt at lukkegebyrer er opkrævet korrekt. Der kan således ikke fastlægges et erstatningsansvar, da energiselskabet ikke handlet ansvarspådragende og forbrugeren ikke har dokumenteret et tab.

Læs hele afgørelsen her