Skip navigation

Klage over etablering af stikledning

Afgørelse

Højt tilslutningsbidrag ved etablering af stikledning til nybyggeri.

Afgørelsens konklusion

Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at give forbrugeren medhold i sit krav og at der derfor ikke skulle ske nedsættelse af tilslutningsbidraget.

Sagsresumé

Forbrugeren ejer en grund, som ligger for enden af en nyetableret vej med flere nye udstykkede grunde på vejen. I forbindelse med at forbrugerens nybyggede hus skulle tilsluttes fjernvarme, fik forbrugeren et tilbud på 52.500 kr. for etableringen af stikledningen til fjernvarme.

Forbrugeren var ikke enig i beløbets størrelse og klagede til energiselskabet og anmodede om betalingsudsættelse indtil parterne havde nået enighed. Energiselskabet afviste levering af varme, indtil det fulde beløb var betalt. Herefter betalte forbrugeren det fulde beløb under protest og indbragte sagen for nævnet.

Beløbets størrelse er er opgjort på baggrund af den 28 meter lange stikledning, der er lagt fra hovedlinjen til husets teknikrum og derefter ganget med den sats på 1.875 kr. per meter, der er angivet i energiselskabets takstblad.

Nævnet konstaterer, at opkrævningen af tilslutningsbidraget er sket i henhold til prisbilaget, der er anmeldt til Energitilsynet i overensstemmelse med varmeforsyningsloven § 21. Den samlede pris på tilslutningsbidraget afgøres således ud fra længden af stikledningen.

Det nævnets vurdering, at stikledningen er lagt på den mest hensigtsmæssige måde ud fra forbrugerens forhold på ejendommen, og at forbrugeren er blevet inddraget i overensstemmelse med gældende leveringsbestemmelser.

På den baggrund fandt nævnet, at der ikke var grundlag for at give forbrugeren medhold i sit krav og at der derfor ikke skulle ske nedsættelse af tilslutningsbidraget.

Læs afgørelsen her

Dato for afgørelse:: 21. marts 2018

Sagsnummer:: 18/06126