Skip navigation

Hvordan forløber sagen?

Her kan du se en kort gennemgang af sagsbehandlingen hos Ankenævnet på Energiområdet.

Om klager til Ankenævnet
Ankenævnet har sekretariat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Nævnet består af en byretsdommer, to forbrugerrepræsentanter og to repræsentanter fra de respektive energibrancher.

Sagsbehandlingen
Sagsbehandlingen i ankenævnet indledes med, at parterne fremkommer med oplysninger der belyser sagen. Derefter får parterne mulighed for at kommentere hinandens oplysninger. Dette kaldes partshøringen. Efter partshøringen forbereder sekretariatet sagen og forelægger den for nævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse i sagen.

Afgørelsen sendes til sagens parter indenfor 3 uger. Du kan forvente, at din sag vil blive afgjort af nævnet inden for 5-10 måneder efter klagebetingelserne er opfyldt.

Skal parterne følge afgørelsen?
Parterne har ikke pligt til at følge ankenævnets afgørelse. Det er dog vores erfaring, at energivirksomhederne som oftest efterlever afgørelserne. Hvis en part ikke ønsker at efterleve nævnets afgørelse, kan sagen afgøres ved retten.

Kunne du bruge siden?