Temaer

Forsinket fakturering for elforbrug

På denne side følger et tema om forsinket fakturering for elforbrug. Du kan her læse om praksis fra Ankenævnet på Energiområdet på dette område.

Sekretariatet har erfaret, at mange forbrugere oplever at blive faktureret for elforbrug længe efter forbruget er foretaget. Dette har eksempelvis været forårsaget af IT-udfordringer hos elselskabet i forbindelse med overgangen til engrosmodellen i 2016, som har bevirket, at nogle elselskaber først har mulighed for at opkræve forbruget på et senere tidspunkt.

Med dette tema vil sekretariatet informere om den praksis, der efterhånden er blevet fastlagt af nævnet. Elselskaber og forbrugere kan på denne måde blive klogere på, hvordan nævnet vurderer disse sager.

Udgangspunkt – betaling for forbrugt el

Som udgangspunkt er man som forbruger forpligtet til at betale for den mængde strøm, som man har modtaget.

Dette gælder også selv om man først bliver opkrævet på et senere tidspunkt. Hvis elselskabet har et tilgodehavende hos forbrugeren, skal dette derfor betales.

Dette har nævnet fastslået ved flere lejligheder bl.a. i denne sag:

Eksempel 1 (pdf)

Nævnet har i andre sager dog også vurderet, at der kan forekomme tilfælde, hvor et elselskab har mistet retten til at opkræve forbrugeren for forbrugt strøm, selv om forbrugeren og elselskabet er enige i, at strømmen er forbrugt. Dette er navnligt tilfældet, hvis

  1. Elselskabets krav er forældet, eller
  2. Elselskabet har udvist retsfortabende passivitet

Læs mere om forældelse

Nedenfor følger en redegørelse for nævnets praksis vedrørende retsfortabende passivitet.

Retsfortabende passivitet

Hvis man har et økonomisk krav over for en modpart, kan man i visse tilfælde miste muligheden for at gøre kravet gældende alligevel, hvis man over en længere periode ikke har taget skridt til at opkræve beløbet, og modparten har indrettet sig i tiltro til ikke at blive mødt med et krav – man har altså forholdt sig passivt.

Det er vanskeligt at opstille almindelige regler for, hvornår man kan miste sin ret ved passivitet, eller hvor lang tid der skal gå, før man har fortabt sin ret.

Nævnet har truffet afgørelse i flere sager, der vedrører forsinket fakturering ved en slutopgørelse, og i disse sager har nævnet foretaget en vurdering af, om elselskabets krav over for forbrugeren er mistet på baggrund af elselskabet passivitet.

Forsinket fakturering ved en slutopgørelse

Forsinket fakturering ved en slutopgørelse adskiller sig fra forsinkede fakturaer i almindelighed, eftersom elselskaberne skal slutfakturere en forbruger senest 6 uger efter, at forbrugeren har skiftet elselskab eller er fraflyttet adressen. Det fremgår af elleveringsbekendtgørelsen § 7, stk. 5.

Hvis elselskaberne ikke overholder fristen på 6 uger, betyder det dog ikke i sig selv, at selskabet dermed mister retten til at gøre et krav gældende over for forbrugeren.

6-ugers fristen har dog alligevel betydning, idet nævnet vurderer, at forbrugeren på et tidspunkt må kunne indrette sig i tiltro til ikke at blive mødt med et økonomisk krav af elselskabet. Elselskabet kan altså risikere at miste sit krav, hvis det har forholdt sig passivt.

Eksempel 2 (pdf)

I denne sag gik der 2 år og 3 måneder, fra forbrugeren skiftede elselskab, til elselskabet sendte en slutopgørelse til forbrugeren. Nævnet fandt, at forbrugeren havde kunnet indrette sig i tiltro til ikke at blive mødt med et krav på et senere tidspunkt, og elselskabet havde derfor mistet retten til at opkræve det beløb, der fremgik af slutopgørelsen.

Har elselskabet løbende orienteret forbrugeren om, at der vil komme en opkrævning fra elselskabet, har forbrugeren derimod ikke med rette kunnet indrette sig i tiltro til ikke at blive mødt med et krav. Har elselskabet holdt forbrugeren orienteret, har elselskabet følgelig heller ikke forholdt sig passivt.

Eksempel 3 (pdf)

I denne sag gik der 4 måneder, fra forbrugeren skiftede elselskab, til elselskabet sendte en slutopgørelse til forbrugeren. Elselskabet havde dermed ikke overholdt 6-ugers fristen. Det var dog nævnets vurdering, at elselskabet ikke havde udvist retsfortabende passivitet særligt henset til, at elselskabet løbende havde orienteret forbrugeren om, at forbrugeren ville blive opkrævet for sit forbrug på et senere tidspunkt.