Nyheder

Nye afgørelser fra december 2022

Nævnet har i december 2022 truffet afgørelse i tre sager, som nævnet har besluttet at publicere på nævnets hjemmeside.

Varsel om ændring af elpris

Sagen drejede sig om, at selskabet havde varslet forbrugeren om en ændring i hans elpris, og spørgsmålet var derfor, om selskabet var berettiget til at foretage denne ændring i elprisen.

Nævnet vurderede, at selskabets varsel om ændring i elprisen ikke var sket i overensstemmelse med reglerne herom i elleveringsbekendtgørelsen.

Nævnet gav derfor forbrugeren ret i sin klage.

Læs mere om afgørelsen 22/07327.

Forbrug skønnet over en årrække – lineær fordeling

Forbrugerens elmåler var ikke blevet aflæst i en længere periode. Da elmåleren blev nedtaget blev der konstateret et større forbrug, end forbrugeren hidtil var blevet opkrævet for. Selskabet opkrævede derfor forbrugeren, for det konstaterede merforbrug, og spørgsmålet var herefter, om forbrugeren skulle betale i overensstemmelse med selskabets opkrævning for forbruget.

Nævnet konstaterede, at forbruget ikke var blevet lineært fordel, og at selskabet havde opkrævet forbrugeren for et større forbrug, end det var berettiget til.

Selskabet skulle derfor fritage forbrugere for betaling i henhold til selskabets opkrævning. Selskabet var dog ikke afskåret fra at opkræve forbrugeren for et mindre forbrug, der var fastsat ved korrekt lineær fordeling.

Læs mere om afgørelsen 22/06579.

Opgørelse af gasforbruget vedrørende en fastprisaftale - afvisning af klage på grund af nævnets manglende kompetence

Sagen drejede sig om, at forbrugeren ikke var enig i selskabets opgørelse af gasforbruget vedrørende en aftalt fastprisaftale (kampagnepris). Da selskabets afregning skete efter Regler for Gasdistribution, som var anmeldt til Forsyningstilsynet, og som selskabet var pligtig til at følge, afviste nævnet at behandle forbrugerens klage.

Læse mere om afgørelsen 22/07369.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.