Skip navigation

Nævnets nyeste afgørelser

Ankenævnet på Energiområdet har i 2018 behandlet en række sager. Nævnet har blandt andet behandlet en sag omkring antal af rykkergebyrer, tilslutningsbidrag ved etablering af stikledning ved nybyggeri, indgåelse af en erhvervsaftale om levering af el og udgifter til service på et fjernvarmeanlæg efter lukning af fjernvarmen.

Ankenævnet på Energiområdet har i 2018 behandlet en række sager. Nævnet har blandt andet behandlet en sag omkring antal af rykkergebyrer, tilslutningsbidrag ved etablering af stikledning ved nybyggeri, indgåelse af en erhvervsaftale om levering af el og udgifter til service på et fjernvarmeanlæg efter lukning af fjernvarmen.

Den første sag drejede sig om størrelsen på tilslutningsbidraget ved etablering af en stikledning.

I denne sag skulle forbrugeren have etableret en stikledning til sin nye ejendom. Selskabet afslog forbrugerens anmodning om at få nedsat tilslutningsbidraget.. 

Nævnet konstaterede, at opkrævningen af tilslutningsbidraget var sket i henhold til prisbilaget, der var anmeldt til Energitilsynet i overensstemmelse med varmeforsyningsloven § 21. Den samlede pris på tilslutningsbidraget blev afgjort ud fra længden af stikledningen.

Nævnet vurderede, at stikledningen var lagt på den mest hensigtsmæssige måde ud fra forbrugerens forhold på ejendommen, og at forbrugeren var blevet inddraget i overensstemmelse med gældende leveringsbestemmelser.

Forbrugeren fik således ikke medhold. 

Læs afgørelsen her

Den anden sag drejede sig om, hvorvidt der var indgået en erhvervsaftale om levering af el.

Selskabet havde kontaktet forbrugeren telefonisk med henblik på at indgå en erhvervsaftale om levering af el til forbrugerens virksomhed.

Forbrugeren henvendte sig efterfølgende til selskabet for at ophæve aftalen. Selskabet oplyste forbrugeren om, at der var tale om en erhvervsaftale med en bindingsperiode på tre år. Hvis forbrugeren ønskede at ophæve aftalen inden de tre år, opkrævede selskabet et gebyr på 3.000 kr.

Nævnet slog fast, at det tydeligt fremgik af telefonsamtalen mellem selskabet og forbrugeren, at der var tale om en aftale om levering af el til forbrugerens virksomhed. Nævnet afviste på baggrund heraf sagen med henvisning til nævnets kompetence efter vedtægternes § 2, stk. 6, hvorefter nævnet ikke har kompetence til at behandle klager fra erhvervsdrivende, når klagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Læs afgørelsen her.

Den tredje sag handlede om, hvorvidt forbrugeren kunne få dækket sine udgifter til service på sit fjernvarmeanlæg efter lukning af fjernvarmen.

I forbindelse med gravearbejde i forbrugerens område, afbrød selskabet den 18. januar 2018 fjernvarmforsyningen.

Efterfølgende oplevede forbrugeren, at hun ikke havde varmt vand og tilkaldte derfor et VVS firma til et servicebesøg. Her blev det blandt andet konstateret, at der i forbindelse med lukningen havde samlet sig snavs i anlægget.

Forbrugeren henvendte sig herefter til selskabet og gjorde gældende, at selskabet skulle betale regningen, idet det var deres forhold, der var skyld i at anlægget skulle renses.

Selskabet afviste at betale, og henviste til at rensningen er en del af den almindelige service og vedligehold, man som ejer skal afholde.

Nævnet slog fast, at det som udgangspunkt er ejeren, der har ansvaret for service og vedligehold af det interne anlæg.

Læs afgørelsen her 

Den sidste afgørelse handlede om, hvorvidt selskabet havde opkrævet for mange rykkergebyrer.

Forbrugeren var blevet tilmeldt sin installationsadresse med et skøn på 48843 kWh. Da forbrugeren den 4. oktober 2016 aflæste sin måler, blev målerstanden aflæst til 58353 kWh. Da forbrugeren ikke betalte hele sin regning, blev forbrugeren rykket af selskabet for betaling.

Nævnet bemærkede at der ikke kunne opkræves gebyr for mere end i alt 3 rykkerskrivelser inden for en sammenhængende periode, hvor skyldneren til stadighed har været i restance vedrørende det samme skyldforhold, uanset om restancerne vedrører forskellige ydelser/fakturaer.  

Forbrugeren fik krediteret i alt 22 rykkergebyrer.

Læs afgørelsen her

vindmølle

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Tur til jylland version 2.0