Skip navigation

Udtrædelse af fjernvarmeværket - Bliver en køber af en ejendom andelshaver?

01. oktober 2012

Er en køber af en ejendom andelshaver i et varmeværk, når andelsselskabets vedtægter ikke er tinglyst?

I de senere år har der været en række retssager omhandlende ejerens andelshaverstatus. Spørgsmålet bliver aktuelt, når ejeren ønsker at udtræde af fjernvarmeværket.

Ankenævnet har tidligere indtaget den holdning, at en erhverver af fast ejendom, der er forsynet med fjernvarme, overtager ejendommens rettigheder og forpligtelser i relation til fjernvarmeforsyningen, herunder de anmeldte vedtægter og leveringsbetingelser. Ejendomserhververen indtræder derfor i varmeværkets forsyningsområde som andelshaver, også selv om vedtægter mv. ikke er tinglyst på ejendommen, jf. herved principperne i tinglysningslovens § 4.

Vestre Landsret har imidlertid i en dom fra 10. juni 2011 og senest fra 11. september 2012 ændret på retsopfattelsen af spørgsmålet. To ejere er blevet frifundet for at betale udtrædelsesgodtgørelse, da de efter landsrettens opfattelse ikke kunne pålægges at være andelshaver, når forpligtelsen ikke var tinglyst på ejendommen.

Nu har ankenævnet truffet sin første afgørelse efter landsretsdommene, og ankenævnet har valgt at følge den nye praksis fra Vestre Landsret.

Læs den nye afgørelse her.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.