Skip navigation

Årets sidste afgørelser

20. december 2018

Ankenævnet på Energiområdet har behandlet de sidste sager for 2018. Nævnet har blandt andet behandlet en sag om aflæsning af måler ved indflytning, udbetaling af tilgodehavende til en andens konto, korrigeret flytteopgørelse samt fejlagtig udbetaling.

Den første sag drejede sig om udbetaling af tilgodehavende til en andens konto på baggrund af fuldmagt, overfakturering over en længere periode og erstatning for lukning af strømforsyningen.

Forbrugerens datter kontaktede energiselskabet, med henblik på at få nedsat forbrugerens årlige forventede forbrug i Datahubben, så forbrugeren ikke fremadrettet modtog høje acontoregninger.

Energiselskabet udbetalte herefter det allerede indbetalte aconto til en af forbrugerens datter oplyst konto, da det blev aftalt med datteren, at energiselskabet skulle udstede nye fakturaer på baggrund af det nedsatte forbrug. Forbrugeren oplyste efterfølgende at datteren ikke havde fuldmagt til at disponere på forbrugerens vegne.

Senere begyndte forbrugeren, at misligholde sin betalingsforpligtelse, hvorefter der blev sendt rykkerbrev, breve om sikkerhedsstillelse og endelig blev der sendt et lukkebrev til forbrugeren den 6. september 2017, der resulterede i, at forbrugeren fik afbrudt strømmen i 2 måneder og ikke kunne få en ny el-leverandør.

Nævnet fandt det ikke dokumenteret, at datteren havde fuldmagt til at handle på forbrugerens vegne, hvorfor der ikke var sket betaling med frigørende virkning til forbrugeren ved udbetaling til datterens konto. Nævnet fandt endvidere, at der ikke var grundlag for erstatning, da energiselskabet ikke havde handlet ansvarspådragende samt at det ikke var dokumenteret, at energiselskabet skulle have faktureret forbrugeren forkert.

Læs hele afgørelsen her

 

Den anden sag drejede sig om opkrævning af en korrigeret flytteopgørelse vedr. elforbrug.

Forbrugeren fraflyttede adressen den 30. november 2016 og modtog en flytteopgørelse fra selskabet umiddelbart efter (fakturadato 30. november 2016).

Den 21. marts 2018 sendte selskabet en korrigeret opgørelse for elforbrug i perioden 1. august 2016 til 30. november 2016.

Da forbrugeren efterfølgende henvendte sig til selskabet, og gjorde indsigelse mod opkrævningen, svarede selskabet, at det faktiske forbrug i perioden havde været højere, og der derfor manglede betaling for 1054 kWh, hvilket den korrigerede opgørelse svarede til.

Nævnet fandt, at flytteopgørelsen var en saldoopgørelse, som gav forbrugeren en berettiget forventning om, at kundeforholdet var endeligt opgjort. Nævnet fandt således at forbrugeren skulle fritages for betaling af den korrigerede opgørelse.

 

Læs hele afgørelsen her

 

Den tredje sag drejede sig om et beløb på 4.306,92 kr., som forbrugeren fik fejlagtigt udbetalt til sin konto den 1. september 2018 af selskabet.

Fejlen blev opdaget af selskabet i december 2017. En anden kunde havde indbetalt et beløb, og ved en fejl indtastet forkert i ocr-linjen, hvilket betød at pengene endte på forbrugerens kundenummer. Dette resulterede i udbetalingen til forbrugeren.

I oktober 2017 opsagde forbrugeren kundeforholdet, og fik tilsendt en slutopgørelse.

Da selskabet opdagede fejlen i december sendte de en opkrævning på de tidligere udbetalte 4.306,92 kr. + renter og et rykkergebyr.

Der opstod herefter uenighed om, hvorvidt selskabet kunne kræve beløbet tilbagebetalt, idet forbrugeren gjorde gældende, at hun var i god tro om udbetalingen.

Nævnet fandt at forbrugeren burde have indset, at der var tale en om fejl, særligt henset til beløbets størrelse og derfor burde have henvendt sig til selskabet. Nævnet fandt således, at selskabet havde ret til tilbagebetaling.

 

Læs hele afgørelsen her

 

Den fjerde sag drejede sig om tilmelding på installationsadressen med en målerstand, som den tidligere ejer havde indgivet.

Forbrugeren overtog lejligheden den 15. august 2017. Den tidligere ejer af lejligheden aflæste den 15. august 2017 måleren til 4.327 kWh.

Forbrugeren modtog den 21. august 2017 en sms fra selskabet, der opfordrede forbrugeren til at aflæse sin måler og indsende målerstanden. Forbrugeren aflæste samme dag målerstanden til 5.356 kWh og indsendte data til selskabet.

Forbrugeren gjorde gældende, at han ikke havde brugt 1029 kWh på 6 dage, og henviste til, at den tidligere ejer måtte have aflæst forkert.

Der var uenighed om, hvorvidt selskabet skulle ændre målerstanden ved tilmeldingen på baggrund af forbrugerens aflæsning den 21. august 2017.

Et mindretal af nævnet fandt det usandsynligt, at forbrugeren skulle have forbrugt 1029 kWh på 6 dage. Mindretallet lagde vægt på, at selskabet selv opfordrede forbrugeren til at aflæse måleren og indsende data, hvilket forbrugeren gjorde samme dag. Mindretallet fandt herefter, at selskabet i en situation, hvor forbruget er så stort, måtte vær behjælpelige med at undersøge, om der var foretaget fejlaflæsning.

Et flertal af nævnet fandt, at risikoen for ikke at aflæse måleren straks ved indflytning påhvilede den indflyttede forbruger. Nævnet gav således ikke forbrugeren medhold i den fremsatte klage mod selskabet.

 

Læs hele afgørelsen her

Sidst opdateret: 20. december 2018
vindmølle

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

afgørelser

Tur til jylland version 2.0