Skip navigation

Ofte stillede generelle spørgsmål 

Spørgsmål:

Behandler Ankenævnet klager over energimærkning?

Svar:

Nej. Hvis du mener, at fx energimærkningen på et af dine apparater er forkert, kan du muligvis klage til Forbrugerklagenævnet. Prøv klagerådgivningen på 'klag online' for at se, om du kan få en klage behandlet.

Du kan i øvrigt læse meget mere om energimærkning på Energistyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål:

Hvad koster det at klage?

Svar:

Det koster et gebyr på 160 kr. at klage til Ankenævnet.

Hvis du får medhold, eller det viser sig, at sagen ikke er egnet til behandling, får du klagegebyret tilbagebetalt

Spørgsmål:

Kan jeg klage over mit energiselskab?

Svar:
Ja, hvis den energiydelse, du har købt, hovedsageligt er beregnet til at blive brugt af dig som privatperson. Altså skal ydelsen anvendes i den daglige husholdning eller til opvarmning af den private bolig.

Du er derimod ikke forbruger, hvis energiydelsen hovedsageligt anvendes i forbindelse med udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed eller lignende. Ankenævnet kan dog i visse tilfælde behandle klager fra erhvervsdrivende, se nærmere her.

Energiydelsen skal være købt hos et energiselskab, og du skal stå i et direkte kundeforhold med dit energiselskab.

Spørgsmål

Forkerte regninger - Hvad er de mest almindelig årsager hertil? 

Svar

Hvis du mener der er et problem med din regning, skal du rette henvendelse til selskabet og bede om at få dette løst. 

Er du ikke tilfreds med svaret fra dit energiselskab, så følg op med at sende en klage til energiselskabet, fx pr. brev eller email. 

Når du så har fået et skriftligt svar, kan du få din klage prøvet i ankenævnet. 

Du kan få flere gåde råd om, hvordan du skal kontakte dit energiselskab ved at se klageguiden.

Spørgsmål:

Jeg betalte min elregning for sent, men den er nu betalt, og jeg er ikke i restance. Alligevel har forsyningen opkrævet et rykkergebyr på grund af for sen betaling. Er det rimeligt?

Svar:

Ja. Det er rimeligt, at den enkelte forbruger betaler de omkostninger, der er forbundet med hans forbrug. Det er derfor også rimeligt, at forbrugeren betaler de omkostninger, der er forbundet med, at han betaler for sent, så disse omkostninger ikke belaster forbrugere, der betaler rettidigt. Forsyningen kan dog kun kræve betaling af rykkergebyr, hvis forsyningen har udsendt en rykkerskrivelse.

Efter Renteloven (lov om renter ved forsinket betaling) må der maksimalt opkræves 3 rykkergebyrer, og hvert gebyr må højst være på 100 kr. inkl. moms. Der skal også gå mindst 10 dage mellem udsendelse af hver rykkerskrivelse. 

Spørgsmål:

Hvor lang tid går der, før jeg får svar på min klage

Svar:

Sagsbehandlingstiden afhænger af de konkrete omstændigheder. Samtidig opkræver vi klagegebyret på 160 kr.

Ankenævnet har som mål, at der højst må gå 5 måneder fra det tidspunkt, hvor klage og klagegebyret er modtaget og til, at sekretariatet har færdigbehandlet sagen.

Når sekretariatet har færdigbehandlet klagen, skal den forelægges i nævnet, der derefter træffer afgørelse i sagen.

Energitilsynet (ET):    
ET kan behandle generelle spørgsmål om leverandørskift i relation til netsel­ska­berne og Energinet.dk.

ET kan behandle klager over selskabernes manglende overholdelse af nogle særlige regler, der forpligter selskaberne til at sikre grundlæggende forbrugerrettigheder, i selskabernes generelle elleveringsbetingelser.

Forbrugerombudsmanden (FO):
FO kan behandle generelle klager over elhandelsselskabers markedsføring.

Det kan fx være en klage over, at op­lys­ningerne på hjemmesiden er ukorrekte, at be­stil­lings­pro­ce­du­ren på hjem­me­si­den ikke giver tilstrækkelige oplysninger om, hvad det er, der foregår, og om kontrakterne evt. indeholder urimelige aftalevilkår efter aftaleloven.

An­ke­næv­net på E­nergi­om­rå­det (ANE):
ANE er et nævn, som - i lighed med Forbrugerklagenævnet og andre tilsvarende ankenævn - behandler konkrete, civilretlige klagesager. ANE behandler således de konkrete energiklagesager.

Typiske eksempler på, hvilke sager ANE kan hjælpe forbrugeren med at få løst:

  • Klage om, hvorvidt der korrekt er sket et leverandørskifte, dvs. om det er sket med eller uden accept fra den berørte kunde. 
  • Evt. omkostninger ved at blive tilbageført til oprindelig elleverandør.
  • Om der er informeret korrekt om fortrydelsesret, og om fortrydelse er sket og sket til tiden. 
  • Evt. krav om at få kompenseret en merpris pr. kWh.

Eksempler på hvad du kan klage over hos de forskellige aktører:

- Hvis jeg vil klage over den måde, jeg er blevet ”lokket” ind i en aftale?

Her må du kontakte Forbrugerombudsmandens kontor hos Forbrugerstyrelsen. Forbrugerombudsmanden er den myndighed, der fører tilsyn med elselskabernes generelle markedsføring. Det kan fx være klager over den måde, oplysninger bliver givet på hjemmesiden. Det kan også være klage over vildledende oplysninger, som jeg fik at sælgeren ved selskabets stand i butikscentret eller ved stationen.

 

Du kan læse mere om Forbrugerombudsmanden her.

 

- Hvis jeg vil klage over, at jeg ikke kan få en kontrakt?

Her er det Energitilsynet, som du retter henvendelse til. Du kan læse mere her om Energitilsynet

Inden der kan rejses en konkret klagesag ved ankenævnet, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt. Disse er ifølge nævnets vedtægter:

  • at forbrugeren har rettet skriftlig henvendelse til energiselskabet, uden at problemet er blevet løst (det er dog tilstrækkeligt, hvis der er et brev eller en e-mail fra elselskabet om, at tilbageførsel nægtes, eller at fortrydelsen ikke kan godkendes)
  • at der betales et klagegebyr på 160 kr., som ankenævnet vil opkræve.

Når de formelle klagebetingelser er opfyldt, så vil sagsbehandlingstiden i ANE gennemsnitligt være på 6 måneder, inden en afgørelse foreligger.

Energiydelsen skal være købt hos et energiselskab, og du skal stå i et direkte kundeforhold med dit energiselskab.

Kunne du bruge siden?

Mobil