Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål om elforsyning

Spørgsmål:

Må en forsyningsvirksomhed afbryde for elforsyningen eller varmeforsyningen, hvis der er børn i husstanden

Svar:

Ja, hvis energiselskabet har overholdt en nærmere forud fastlagt procedure.

Svaret er forskelligt for el og varme.

Elforsyning: Elselskaber må ikke længere afbryde strømmen, selv om der skyldes penge for tidligere elforbrug.

Varme- og naturgasforsyning: Ved overskridelse af betalingsfristen skal forbrugeren have en rykkerskrivelse med tilbud om at indgå en afdragsordning.

Betaler forbrugeren fortsat ikke, eller overholder forbrugeren ikke afdragsordningen, kan forsyningsvirksomheden afbryde forsyningen. Forbrugeren skal dog have et varsel om, at der nu vil ske afbrydelse.

Forbrugeren kan dog altid sikre sig fortsat forsyning ved at stille depositum eller anden sikkerhed for fremtidige leverancer.

Hvis der er børn i husstanden, bør forsyningen kontakte de sociale myndigheder, inden der sker afbrydelse af forsyningen.

Spørgsmål:

Energiforsyningen har stillet krav om, at jeg skal indbetale et depositum.

De siger, at jeg har et uregelmæssigt betalingsmønster.

Jeg er for øjeblikket ikke i restance. Må de så kræve sikkerhed?

Svar:

Forudsætningen er, at energivirksomheden med rette kan være i tvivl om, hvorvidt du i fremtiden vil betale til tiden.

Det er en konkret vurdering af kreditrisikoen, som energivirksomheden skal foretage.

Hvis der korrekt er afkrævet depositum, og du ikke indbetaler den, kan strømmen blive afbrudt.

Bemærk! Hvis du tilkendegiver, at du vil stille sikkerhed, så skal du have en frist på mindst 2 måneder til at fremskaffe beløbet.

Spørgsmål:

Målerabonnement - Må DONG Energy sætte prisen voldsomt op med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2006?

Svar:

Spørgsmålet omhandler rimeligheden af DONG Energys abonnementspriser i Københavnsområdet.

Energitilsynet regulerer elnetselskabernes og således også DONG Energys indtægter ved hjælp af såkaldte indtægtsrammer. Disse er udtryk for selskabernes maksimalt tilladte indtægter i et år. Størrelsen af disse indtægtsrammer udregnes efter detaljerede regler fastsat af Energistyrelsen.

Tilsynet har i september 2006 anmodet DONG Energys (tidligere KE-elnet) om en redegørelse for den store stigning i abonnementsbetalingen pr. 1. juli 2006.

DONG Energy har på Tilsynets anmodning fremsendt en redegørelse om forhøjelsen af abonnementet for elmålere pr. 1. juli 2006. Det fremgår af redegørelsen, at forhøjelsen efter selskabets vurdering ikke vil betyde, at selskabets samlede indtægtsramme for 2006 vil blive overskredet.

Energitilsynet er ikke uenig i DONG Energys vurdering af størrelsen af indtægtsrammen. Energitilsynet har imidlertid over for selskabet understreget, at Tilsynet naturligvis efterfølgende vil kontrollere, om der rent faktisk sker en overskridelse af selskabets indtægtsramme. En sådan overskridelse vil skulle betales tilbage til forbrugerne.

Det fremgår desuden af DONG Energys redegørelse, at selskabets abonnement traditionelt har været meget lavt, og at abonnementsbetalingen nu kommer på niveau med andre netselskabers abonnementsbetaling.

Energitilsynet kan hertil bekræfte, at tilsynet har godkendt andre selskabers tariferingsmetoder, hvor den faste betaling – bl.a. abonnementsbetalingen - udgjorde forholdsmæssigt samme størrelse som abonnementsbetalingen udgør hos DONG Energy pr. 1. juli 2006. 

Spørgsmålet om, i hvilket omfang forhøjelsen kan opkræves hos forbrugerne med virkning fra 1. juli 2006 uden at være varslet, er et civilretligt spørgsmål, som Energitilsynet ikke kan tage stilling til, men som kan blive genstand for klagesager ved Ankenævnet for Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet kan oplyse, at hvis du ønsker at rejse en klagesag om den uvarslede forhøjelse, kan vi råde dig til at sende et brev til selskabet, hvor du protester mod, at abonnementsprisen forhøjes uden forudgående meddelelse og med et rimeligt varsel inden ikrafttræden. Du bør også i brevet skrive, at du betaler forhøjelsen under forbehold af din retsstilling, da du overvejer at rejse en klagesag ved Ankenævnet på Energiområdet. Husk at gemme en kopi af dit brev.

Ankenævnet kan så behandle en klage og træffe afgørelse om, hvorvidt forhøjelsen kan ophæves fra 1. juli 2006. Hvis ankenævnet træffer afgørelse om, at forhøjelsen først kan opkræves efter individuel varsling af hver enkelt kunde, betyder det for dig, at tidspunktet for opkrævningen bliver udskudt til udløbet af varslingsperioden. De forhøjede beløb, som du så allerede har betalt ”under forbehold”, skal så tilbagebetales eller modregnes på en senere faktura.

Spørgsmål:

Jeg mener, at min elmåler viser forkert. Hvad skal jeg gøre?

Svar:

Forbrugeren skal henvende sig til elforsyningen, som skal tilbyde forbrugeren at få måleren undersøgt på et uafhængigt akkrediteret værksted.

Hvis måleren viser rigtigt – en tolerance på op til + eller - 4 % er tilladt, skal udgifterne til prøvningen betales af forbrugeren. Viser måleren forkert skal undersøgelsen betales af forsyningen.

Kan jeg få nedsat elregningen? Se ankenævnets praksis her.

Spørgsmål

Målerklage - Det målte forbrug på min regning er for højt. Jeg har brugt langt mindre. Kan jeg få nedsat elregningen?

Svar

Der er svært at få nedsat elregningen, medmindre der kan påvises fejl ved måleren.

Er der ikke påviselig fejl på måleren, så er det op til dig at bevise eller på anden måde sandsynliggøre, at det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug. Erfaringsmæssigt er dette meget svært.

Ankenævnet har i flere sager ikke kunnet give forbrugerne medhold i denne type sager. Se omtalen af de 2 sager.

Spørgsmål:

Jeg har glemt at melde flytning til elforsyningen. Nu kræver forsyningen, at jeg betaler for forbruget på min gamle adresse frem til det tidspunkt, hvor forsyningen fik besked om flytningen. Må de det?

Svar:

Ja. Elforsyningen må gerne stille krav om, at flytning meddeles direkte til forsyningen. Sker dette ikke, kan forsyningen stille krav om betaling af elforbruget frem til det tidspunkt, hvor forsyningen får meddelelse om flytningen.

Det er derfor vigtigt at huske at melde flytning til forsyningen. Husk også at tage en kopi af meddelelsen, også hvis den sendes pr. e-mail.

Det er også en god idé at bede om en indleveringsattest på postkontoret, så man senere kan bevise, at man har afsendt flyttemeddelelsen.

Spørgsmål:

Flytteafregning - Er det rimeligt, at energiselskabet kræver efterbetaling mere end 3 år efter?

Svar:

Svaret må deles i to:

Elforsyning
Du skal melde flytning til din elleverandør. 
Når du har meldt flytning, har du krav på en slutopgørelse senest 6 uger efter. 
Elleverandøren kan stille som betingelse, at du skal aflæse elmåleren.
Men det vil være en god ide, da du ellers kan komme til at betale gebyr for, at elleverandøren skal have måleren aflæst.

Naturgas- og varmeforsyning
Her er der ikke regler i loven.
Men også her skal du melde flytning til din leverandør, som kan stille krav om, at du aflæser gas- eller varmemåleren. Leverandøren er vedrørende slutopgørelse i princippet kun undergivet den almindelige regel om 3 års forældelse i forældelsesloven.
Ankenævnet har dog tidligere truffet en principiel afgørelse om, at et et fjernvarmeselskab skal udarbejde den endelige flytteregning senest 12 måneder efter, at kunden har meldt flytning og har sendt en måleraflæsning. 

Der kan være tale om to situationer:

1) Du har fået besked om, at du har skiftet elleverandør. Det har du ikke bedt om.
2) Du har fortrudt leverandørskifte.

Svar:

Først er det vigtigt, at du ved, at der findes regler for, hvordan elselskaberne skal gennemføre et leverandørskifte. Efter disse regler kan et leverandørskifte kun ske, hvis kundens accept foreligger.

Disse regler findes som en forskrift, som selskabet Energinet.dk har udarbejdet. Forskriften hedder ”Forskrift H1 - Skift af elleverandør”, og den findes på Energinet.dk’s hjemmeside.

 

Situation 1:
Du har fået en besked om, at du har skiftet elleverandør. Du har fx fået en e-mail med en kontrakt og/eller en acontoopkrævning på første rate til det nye elselskab.

Du mener ikke, at du lavet nogen aftale med en ny elleverandør. Du kan også have besøgt en hjemmeside, og du har fået udfyldt noget på hjemmesiden, uden at du var klar over, at du indgik aftale med en ny elleverandør.

For at få stoppet den nye leveringsaftale og blive tilbageført til den tidligere elleverandør, er det vigtigt, at du straks tager kontakt med det nye elselskab.

Følgende råd bør du følge for at få stoppet det nye kundeforhold:

  1. Klag skriftligt og helst med et almindeligt brev, som er det bedste. (Du kan bevissikre din afsendelse af brevet ved at gå på posthuset og sende det derfra. Her kan du få en postindleveringsseddel som bevis, og det koster kun et ekstra frimærke) 

  2. Skriv tydeligt i brevet, hvad det er, du er utilfreds med, og hvilket krav, du ønsker at fremsætte. Du kan fx skrive, at du ikke har indgået en aftale, og at du ønsker at afbryde aftalen med det samme. Skriv også, at du straks vil tilbageføres til din tidligere leverandør. 

  3. Skriv i brevet, at du selvfølgelig vil betale for det elforbrug, der har været, dvs. det antal kWh, som er forbrugt.   

  4. Hvis prisen hos det nye selskab er dyrere end prisen pr. kWh hos dit gamle elselskab, så kan du skrive i brevet, at vil kræve at få prisforskellen kompenseret.  

  5. Bed også om, at det nye elselskab bekræfter, at du bliver tilbageført.  

  6. Det er også en god ide at sende en kopi af brevet til dit netselskab. Så har du advaret dit netselskab om, at du er uenig i leverandørskiftet, og at en klage om kundeforholdet er i gang. Er du i tvivl om, hvilket netselskab du kunde hos, så find en tidligere årsregning frem. Her kan du finde dit netselskab.  

  7. Hvis det nye selskab evt. kræver et gebyr for at ”give slip” på dig, er det nemmest, hvis du betaler dette gebyr. Så kan du i et nyt brev tage forbehold, fx ved at skrive: "Jeg betaler det krævede gebyr på x kr. for at få afsluttet mit kundeforhold. Jeg er dog ikke enig i, at jeg skal betale gebyret. Jeg har derfor betalt under protest, og jeg forbeholder mig min retsstilling."

Følger du disse råd, skulle du være godt på vej til at få afsluttet et nyt "kundeforhold". Hvad du kan klage over bagefter, kan du læse mere om senere. 

Det er vigtigt at gentage, at du skal kunne dokumentere, at du har protesteret mod leverandørskiftet, og at din protest er sendt til den nye leverandør.

Situation 2:
I tilfælde af, at du faktisk godt ved, at du har kontaktet en ny elleverandør og bedt om at få leveret el fra det nye elselskab, så har du mulighed for at fortryde aftalen.

Det nye elselskab skal sende en kontrakt/leveringsaftale til dig.

Selskabet skal også oplyse dig om din ret til at fortryde aftalen, og fristen for at fortryde skal oplyses. Fortrydelsesfristen er i øvrigt efter lovgivningen 14 dage.

Er først fristen for at fortryde sprunget, så er det vanskeligt at opsige aftalen, førend den bindingsperiode, der er aftalt, udløber. 

Følgende råd bør du følge for at fortryde den nye aftale:

Det er vigtig at anføre, at disse råd kun gælder, hvis fortrydelsesfristen ikke er udløbet.

  1. Send et brev med din besked om, at du fortryder aftalen. Send det på samme måde, som er beskrevet ovenfor under råd til situation 1.

  2. Bed også om, at det nye elselskab bekræfter at have modtaget din fortrydelse, og at du bliver tilbageført. 

  3. Det er også en god ide at sende en kopi af brevet med fortrydelsen til dit netselskab. Så har du advaret dit netselskab om, at du har fortrudt leverandørskiftet. 

Følger du disse råd, skulle du være godt på vej til at få afsluttet det nye ”kundeforhold”.

Det er vigtigt at gentage, at du sikrer dig, at du kan dokumentere din protest mod leverandørskiftet.

Godt nok er en mundtlig fortrydelse gyldig, men du bærer risikoen for, at din fortrydelse er af­sendt. Det betyder, at du skal kunne bevise, at du har fortrudt, at det er sket inden fristens udløb, og at det er sendt.

Kunne du bruge siden?

Lyspære bliver skiftet