Skip navigation

Behandling af sager

Kan jeg klage? Hvordan starter jeg en klagesag? Hvordan træffes afgørelser? Få svar på disse spørgsmål herunder.

Kan jeg klage?

Ankenævnet behandler klager, der angår køb og levering af energiydelser fra energiforsyningsvirksomheder. Det er dog en betingelse, at klageren (forbrugeren) står i et direkte kundeforhold med energiselskabet.

Klagen skal som hovedregel vedrøre privat energiforsyning. Derimod kan klager fra erhvervsdrivende om energiforsyning, der leveres til erhvervsvirksomheden, kan kun i et vist omfang behandles af ankenævnet. Mere om erhvervsklager her.

Du kan først klage til ankenævnet, når du har klaget skriftligt til selskabet over afgørelsen, eller du i det mindste har et brev energiselskabet, hvor selskabet har fastholdt sin afgørelse om ikke at imødekomme din klage. Har du klaget ved brev, og har energiselskabet slet ikke svaret efter 1 måned, kan du også klage til ankenævnet.

Klagesager

En klagesag starter ved, at forbrugeren udfylder og sender en særlig klageformular sammen med kopi af de relevante bilag, fx regninger. Klageformularen kan fås ved at ringe til ankenævnet, men den kan også hentes her på hjemmesiden - se Sagsbehandlingen.

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt. Det samme gælder, hvis nævnet finder, at sagen fx på grund af bevisspørgsmål ikke kan afgøres.

Når klagen og klagegebyret er modtaget, giver sekretariatet energiselskabet lejlighed til skriftligt om at udtale sig om sagen. Forbrugeren får derefter lejlighed til at se og kommentere selskabets svar.

Kommunikation mellem ankenævnet, klageren og energiselskabet kan ske digitalt, fx pr. e-mail. Bilag, der skal sendes pr. email, kan skannes, og foretrukken skanningsformat er TIF og PDF.

Afgørelser

Når ankenævnet træffer afgørelser i energisager, deltager repræsentanter fra brancheorganisationerne på det pågældende energiområde, Forbrugerrådet og nævnets uafhængige formand, der er dommer i Københavns Byret.

Ankenævnet træffer afgørelse efter en juridisk og energifagmæssig bedømmelse af sagens omstændigheder. Afgørelsen er skriftlig og er ledsaget af en begrundelse. Afgørelsen sendes til såvel forbrugeren som energiselskabet senest 5 arbejdsdage efter, at formanden har underskrevet afgørelsen.

I afgørelsen tager ankenævnet stilling til, hvem af parterne der skal have medhold. Er det energiselskabet, som får medhold, vil det fremgå af afgørelsen, at ankenævnet ikke kan give forbrugeren medhold i klagen.

Er man som klager ikke enig i ankenævnets afgørelse, har man herefter mulighed for at få sagen bedømt af domstolene.

Hvis forbrugeren har fået medhold, fremgår det af kendelsen, hvad energiselskabet skal gøre, eksempelvis hvor stort et beløb, energiselskabet skal tilbagebetale til eller undlade at opkræve forbrugeren. Energiselskabet får normalt en frist på 30 dage efter afgørelsens dato til at opfylde afgørelsen.

Efterlever energiselskabet ikke afgørelsen, kan forbrugeren i et vist omfang få hjælp til at indbringe sagen for domstolene.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du har fået helt eller delvis ret i din klage på forbrug.dk

Sekretariatet vil være behjælpelig med kontakten til det center i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som tager sig af den videre sagsgang.

EEC-NET

Ankenævnet på Energiområdet er omfattet af det europæiske netværk af udenretslige klageorganer i Europa. Portalen for dette samarbejde er EEC-NET, som er de europæiske forbrugercentre i de enkelte medlemslande.

Har du en klage, der skal behandles ved et udenretligt klageorgan, kan du få hjælp hos Forbruger Europa.

Forbruger Europa er en del af det europæiske netværk af forbrugercentre, der hjælper forbrugere, der har problemer med produkter eller tjenester, der er købt i et andet europæisk land, informerer om dine rettigheder som europæisk forbruger og hjælper med at få behandlet en klagesag mod en udenlandsk erhvervsdrivende.

På energiområdet kan det senere blive aktuelt, at der vil være udenlandske selskaber, der opererer på det liberaliserede marked. Udenlandske handelsselskaber viol kunne tilbyde danske forbrugere salg af el og naturgas.

Forbruger Europa har egen hjemmeside (forbrugereuropa.dk) og er geografisk placeret hos Forbrugerstyrelsen.

Kunne du bruge siden?