Afgørelse

Nummer
22/00985

Afvisning af klage på grund af udlejning

Sagen drejede sig om et selskabs anvendelse af elforsyningslovens § 6 c om ejerhæftelse. En lejer havde opsagt sin elaftale på forbrugsadressen, og forbrugeren hæftede derfor som udgangspunkt for forbruget på adressen, da han ejede ejendommen på adressen. Forbrugeren ejede flere udlejningsejendomme.

Afgørelse

På baggrund af forbrugerens oplysninger om udlejningens omfang afviste nævnet at behandle forbrugerens klage over selskabet, da nævnet ikke havde kompetence til at behandle klagen efter nævnets vedtægter.

Efter § 2, stk. 1, i vedtægterne behandler nævnet klager vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af elektricitet, gas og fjernvarme. Nævnet kan efter bestemmelsens stk. 6 behandle klager fra erhvervsvirksomheder, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Sagsresumé

Lejeren på adressen havde meldt flytning til selskabet. Da der ikke blev tilmeldt en ny lejer som forbruger på adressen, tilmeldte selskabet forbrugeren som forbruger på adressen efter elforsyningslovens § 6 c, da forbrugeren var ejer af ejendommen.

Forbrugeren klagede over dette til selskabet og krævede at blive fritaget for betaling af en faktura på 5.802,84 kr. for leveret el til adressen.

Selskabet afviste forbrugerens krav, da forbrugeren var kunde hos selskabet efter elforsyningslovens § 6 c.

Under sagens behandling i nævnet oplyste forbrugeren, at ejendommen på adressen bestod af 2 udlejningslejligheder, og at han derudover ejede andre ejendomme, som han udlejede.

Læs hele afgørelsen 22/00985.