Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Aftaleindgåelse - Fuldmagt - Flytteregning

03. juni 2009

Aftaleindgåelse - Fuldmagt - Flytteregning - Udlejers tilmelding af kommende lejer som forpligtende kunde - Manglende fuldmagt fra lejer til udlejer - Velkomstbrev udsendt, men returneret af Post Danmark

Gå til Målerfejl - Stor ef­ter­reg­ning - Mang­lend­e fremsendelse af årsopgørelse

20. maj 2009

Målerfejl - Regningsklage - Stor ef­ter­reg­ning - Mang­lend­e fremsendelse af årsopgørelse for­hindrede klagers overblik over forbrug - Installation af jordvarmeanlæg gav ikke den forventede elbesparelse. Tidspunktet for omberegning af forbruget efter konstateret målerfejl

Gå til Kompetence - Aftale om fiberkabel i forbindelse med kabellægning af elforsyningen

19. januar 2009

Kompetence - Aftaleindgåelse - Manglende information i forbindelse med kabellægning af luftledning - Skydning af fiberrør alene til masten i skellet frem for ind til huset

Gå til Netselskab kan kun kræve depositum beregnet af selve netydelsen ved genetablering af elforsyningen

19. december 2008

Nægtelse af afdragsordning - Betingelser og procedure for genåbning af elforsyningen

Gå til Fritagelse for renter, gebyrer, inkassoomkostninger og øvrige uden- og indenretslige omkostninger

19. december 2008

Stort elforbrug til trods for, at huset stod tomt under ombygning samt efterfølgende brand – Rentetilskrivning samt rykkergebyrer - Uberettiget overgivelse til retslig inkasso

Gå til Flytteregning - Netbenyttelsesaftalen fra opkøbt elforsyningsselskab var gældende ved fraflytning - Faktisk flyttedato som skæringsdato - Pligt til at fordele forbrug mellem fra- og tilflytter

12. december 2008

Flytteafregning * 2 forskellige flytteopgørelser - Uenighed om flyttedato - Manglende selvaflæsninger i en længere periode - Opkøbt forsyningsvirksomheds netbenyttelsesaftale var gældende ved fraflytningen - Indklagede skulle beregne og fordele elforbrug med anvendelse af faktisk flyttedato som skæringsdato

Gå til Højt registreret forbrug - Beskadiget måler - Ulovligt indgreb i måler - Tyveri af strøm?

17. november 2008

Regningsklage * Indsigelse mod betalingskrav under henvisning til et for højt registreret forbrug sammenlignet med tid-ligere års forbrug * Beskadiget måler - Anklage for ulovligt indgreb i måler

Gå til Lægehus - Kompetence - Tidspunkt for reduceret elafgift

27. juli 2008

Kompetence - Tidspunktet for hvornår reduceret elafgift for et elopvarmet lægehus skal regnes

Gå til Manglende særskilt lukkevarsel - lukke- og genåbningsbebyrer kan ikke kræves betalt

08. juli 2008

Regningsklage - Årsopgørelse langt større end sædvanligt - Uvarslet lukning af strømforsyning - Indklagede afvist betalingsordning - Forældelse

Gå til Elvandvarmer og cirkulationspumpe - Uhensigtsmæssig forbindelse

01. juli 2008

Regningsklage - Klage over at faktureret forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug - Uhensigtsmæssig forbindelse mellem elvandvarmer og cirkulationspumpe

Gå til Urimelig kundebehandling og markedsadfærd

11. april 2008

Flytteafregning fremkommet til klager 4 år og 5 mdr. efter flytning - Manglende dokumentation førend under retssagen - Urimelig kundebehandling og markedsadfærd

Gå til Elforbrug efter fraflytning på grund af brand

04. april 2008

Betaling af elforbrug for en lejlighed i en brændt ejendom, hvor klager ikke kunne bebo lejligheden

Gå til Elselskabets bortskaffelse af elmåler kom selskabet til skade - Nedsættelse af for højt og umuligt forbrug

20. december 2007

Regningsklage - Indsigelse mod et fysisk for højt og umuligt forbrug. Elmåler bortskaffet af elforsyningsselskabet

Gå til Netabonnement - DONG's manglende varsling af prisforhøjelse

17. december 2007

DONG Energy var ikke forpligtet til at varsle om prisforhøjelsen

Gå til Kopi af telefax var tilstrækkeligt bevis for at anse fraflytning for korrekt meddelt

01. august 2007

Flytteafregning - Betaling for forbrug og abonnement på trods af, at fraflytning fysisk var sket. Kopi af telefax var tilstrækkelig bevis for, at flytning var meddelt elforsyningsselskabet

Gå til Fejltilslutning af elmåler - Flere års fejlregistreret forbrug skulle opgøres efter netbenyttelsesaftalens § 6.16

09. juli 2007

Regningsklage - Krav om efterbetaling, da en del af klagers elforbrug ikke var blevet registreret som følge af fejltilslutning af elmåler

Gå til Erstatning blev pålagt for ødelagte effekter som følge af kabelfejl

09. juli 2007

Erstatning i kontrakt - Produktansvar - Stærstrømlovens culpaansvar med omvendt bevisbyrde - Forbruger tilkendt erstatning for skader på elprodukter, der blev ødelagt som følge af en brændt 0-leder i netselskabets kabelskab

Gå til Erstatning blev ikke pålagt ved strømafbrydelse

09. juli 2007

Erstatningsansvar - Stærkstrømslovens § 17 (culpa med omvendt bevisbyrde) - Erstatning (reparation) - Softicemaskines sammenbrud som følge af enten over- eller underspænding på tidspunktet for genetablering af strømmen efter strømafbry-delse på 1 fase