Skip navigation

Klage over opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse

Afgørelse

28. november 2012

Kontrakt ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Klage over opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af leveringsaftalen.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Forbrugeren skal ikke betale udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med sin opsigelse af forsyningsforholdet med selskabet, Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

 

SAGSRESUMÉ

Parterne er nået til enighed om en del af kravet, hvorfor sagen alene drejer sig om, hvorvidt indklagede er berettiget til at kræve udtrædelsesgodtgørelse i anledning af klagers opsigelse af forsyningsforholdet.

 

Klager indgik den 12. september 1996 aftale med indklagede om levering af fjernvarme, jf. bilag 1 og 2, og har aftaget fjernvarme siden. Ejendommen er ikke underlagt tilslutnings- eller forblivelsespligt.

 

Installationsadressen udgør 176 m2, jf. BBR-registeret. Aftalen blev opsagt af klager den 16. juli 2008 til udtræden den 30. juni 2010. Indklagede varslede opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i brev af 12. maj 2009, hvilket krav klager fandt uberettiget.

 

Indklagede opgjorde sit krav mod klager endeligt i brev af 27. december 2011. Parterne kunne ikke nå til enighed, hvorfor sagen blev indbragt for nævnet.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

Dato for afgørelse:: 28. november 2012

Sagsnummer:: 1901-13_12-07895

Sidst opdateret: 28. november 2012

Stempel