Skip navigation

Manglende eller for sent anmeldte priser til Energitilsynet

Afgørelse

28. november 2012

Regningsklage ▪ Manglende eller for sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register ▪ Krav om tilbagebetaling ▪ Forældelse

AFGØRELSENS KONKLUSION

Selskabet, Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A., skal inden 30 dage fra dato til forbrugeren, tilbagebetale 7.461,98 kr. Beløbet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 22. november 2011 og til betaling sker.

 

SAGSRESUMÉ

Sagen drejer sig om indklagedes opkrævning af fast afgift samt varmepriser, som klager ikke mener, at indklagede efter varmeforsyningsloven er berettiget til at opkræve. Klager meldte sig ud af værket i 2008.

 

Den 17. november 2009 fremsatte klager krav om tilbagebetaling, idet klager gjorde gældende, at indklagede ikke havde anmeldt priser til Energitilsynet siden 2002, og de opkrævede priser derfor var ugyldige.

 

Den 22. juli 2011 modtog klager en slutopgørelse fra indklagede. Klager rettede herefter henvendelse til indklagede, idet klager ikke kunne anerkende kravet. Klager fremsatte atter krav på tilbagebetaling under henvisning til ovenstående.

 

Sagen blev efterfølgende indbragt for nævnet.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

Dato for afgørelse:: 28. november 2012

Sagsnummer:: 1901-13_12-05206

Sidst opdateret: 28. november 2012

Stempel