Skip navigation

Oplysningspligt

Afgørelse

09. februar 2011

Aftaleindgåelse ▪ Prisoplysning ▪ Priser er opgivet eksklusive moms ▪ Oplysningspligt ▪ Markedsføringslovens § 15.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Forbrugeren får delvist medhold således, at forbrugeren skal afregnes med enhedspriser, som er oplyst i selskabet, I/S Skive Fjernvarmes, prisoverslag af 27. maj 2010, således at forbrugeren fritages for at betale moms. I det omfang, selskabet har opkrævet moms, skal disse beløb enten tilbagebetales kontant eller modregnes i førstkommende acontoafregning eller årsopgørelse.

 

Forbrugeren får derimod ikke medhold i, at forbrugeren maksimalt skal betale kr. 13.650,00 i årlig varmeregning i perioden 2010-2015.

 

SAGSRESUMÉ

Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få leveret fjernvarme til en pris, der ikke overstiger indklagedes anslåede årlige driftsudgifter på ca. 13.650 kr. pr. år, også selvom varmeprisen ved en fejl er beregnet eksklusive moms, jf. indklagedes prisoverslag af 27. maj 2010. 

Om sagen kan oplyses, at klager købte grunden i Skive, der er beliggende i et område udlagt til fjernvarme. Klager bad som følge heraf indklagede om et prisoverslag.

 

Prisoverslaget blev fremsendt til klager ved brev af 27. maj 2010. Prisoverslaget indeholdt oplysninger om dels tilslutning til fjernvarmenettet (stikledning), og dels over anslået årlige driftsudgifter. Sætningen ”Alle priser er ekskl. moms” blev ved en fejl slettet under tekstbehandlingen af prisoverslaget, og dette blev først opdaget, da klager klagede over regningen på stikledningen.

 

Regningen på stikledningen blev herefter tilrettet, så udgiften svarer til prisen i overslaget. Samtidig forklarede indklagede ifølge det oplyste, at priser og afgifter tilrettes år for år på baggrund af det kommende års budget og er ens for alle indklagedes forbrugere.

 

Klager rettede den 11. juli 2010 henvendelse til indklagede. Klager bemærkede, at hvis indklagedes prisoverslag holder, vil det medføre en årlig merudgift på 3.412,50 kr. ved indregning af moms. Klager oplyste ikke at ville betale mere end den samlede årlig udgift på 13.360 kr. i perioden 2010-2015.

 

Indklagede ses ikke ud fra det foreliggende materiale at have reageret på denne henvendelse. Ved brev af 20. september 2010 indbragte klager herefter sagen for ankenævnet.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

Dato for afgørelse:: 09. februar 2011

Sagsnummer:: 1920-0301-0252

Sidst opdateret: 09. februar 2011

Stempel