Skip navigation

Klage over tidspunktet for ophør af kundeforhold

Afgørelse

12. november 2010

Sagen omhandler en regningsklage og tidspunktet for ophør af kundeforholdet, samt klage over opkrævning af for højt forbrug.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav over for selskabet, Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a., om at få reduktion i det fakturerede varmeforbrug.

Forbrugeren fritages for betaling af fast afgift efter den faktiske frakobling den 3. december 2009. Selskabet skal inden 30 dage tilbagebetale 2.263,75 kr. til forbrugeren. Ved betaling senere end 30 dage fra nedenstående dato forrentes beløbet med en rente svarende til 7 % over Nationalbankens udlånsrente indtil betaling sker, jf. rentelovens bestemmelser.

 

SAGSRESUMÉ

Klagers hustru overtog ejendommen i foråret 2002 og blev tilmeldt hos indklagede som kunde på installationsadressen ca. 1. maj 2002.

Efter modtagelse af årsopgørelsen af 31. maj 2006 havde klager og indklagede et møde den 3. november 2006 angående det høje varmeforbrug, som indklagede havde fremsendt betalingskrav på.

Klager sendte efterfølgende et brev af 13. november 2006, hvor klager gjorde opmærksom på, at beløbet betaltes med forbehold for tilbagebetaling ved regnskabsafslutningen juni 2007. Klager ønskede indklagedes bekræftelse på, at det var muligt at udtræde som kunde pr. 1. juli 2007, såfremt det høje varmeforbrug ikke var fejlopkrævet.  

Indklagede besvarede klagers brev 27. november 2006, hvor indklagede gjorde klager opmærksom på, hvad indklagede havde konstateret ved besøg hos klager den 12. oktober 2006. Klager havde installeret gulvvarme i toilettet på loftet, og de havde aldrig aflæst måleren. Derudover var der mangler ved en radiator i stueetagen.

Klager fremsendte bemærkninger til indklagede i brev af 31. december 2006. Klager henviste til målerudskiftningen af 26. september 2003 og en eventuel fejlaflæsning fra indklagedes side. Klager henviste til indklagedes vedtægter i forbindelse med klagers forbehold for opsigelse af kundeforholdet pr. 13. november 2006 samt til, at klagers ejendom udgjorde 190 m2, og ikke 253 m2 som anført af indklagede.

Indklagede besvarede klagers brev den 10. januar 2007, hvor indklagede meddelte, at klagerens ejendom var blevet justeret til et årsforbrug på ca. 20 MWh varme/år, og at det registrerede boligareal var ændret til 190 m2.

I perioden fra 31. december 2007 til 3. juni 2008 havde parterne løbende korrespondance, hvor klager henviste til opsigelsen af kundeforholdet med dertil følgende ophør den 1. juni 2008. Indklagede afviste, at klager formelt havde opsagt kundeforholdet med brevet af 31. december 2006.

Den 15. august 2008 henvendte klager sig igen til indklagede, hvor klager fastholdt opsigelsen. Klager sendte ligeledes en ny opsigelse med forbehold for, at deres tidligere opsigelse fra 13. november 2006 ville blive underkendt af ankenævnet eller de civile domstole.

Den 28. august 2008 bekræftede indklagede modtagelse af opsigelsen af 15. august 2008 og meddelte, at leveringsforholdet ville fortsætte indtil 31. maj 2010. I den efterfølgende periode havde parterne yderligere korrespondance, hvor klager fremsatte forslag til slutafregning og tidspunkt for fjernelsen af stikledningen på ejendommen.

Klager rettede igen henvendelse til indklagede den 22. marts 2009, efter at have modtaget opkrævningen for slutafregningen. Klager påpegede, at opsigelsen af kundeforholdet, ifølge indklagedes vedtægter, senest kunne være sket pr. 31. december 2009. Klager ønskede derfor ikke at betale den opkrævede afgift for perioden 1. januar til 31. maj 2010.

Den 1. december 2009 meddelte indklagede, at gravearbejdet i forbindelse med afbrydelse af forsyningen, ville finde sted den 3. december 2009. Indklagede sendte en rykkerskrivelse på 2.829,70 kr.  pr. 25. marts 2010 til klager, da klager var i restance med betalingen af fast afgift. Indklagede sendte det opkrævede beløb til inkasso pr. 23. april 2010.

Klager indbragte herefter sagen for Ankenævnet på Energiområdet den 1. juni 2010.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

Dato for afgørelse:: 12. november 2010

Sagsnummer:: 1920-0301-0228

Sidst opdateret: 12. november 2010

Stempel