Skip navigation

Klage over fremløbstemperatur

Afgørelse

05. oktober 2010

Sagen drejer sig om fremløbstemperatur og fremadrettet forholdsmæssigt afslag i prisen.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Selskabet, Gartneres Varmeforsyning I Bellinge-Fangel ApS, skal til forbrugeren, tilbagebetale 5 % af den opkrævede årlige varmepris, beregnet fra den 17. september 2019 og frem til senest 30 dage fra denne afgørelses dato.

Selskabet skal endvidere yde klager et permanent afslag på 5 % i varmeprisen. Dette afslag ophører først, når selskabet enten leverer aftalemæssigt eller ændrer sit afregningssystem fra betaling efter m3 til betaling efter målt energimængde.

 

SAGSRESUMÉ

Sagen angår en klage over for lav fremløbstemperatur. 

Indklagede selskab, der leverer varme til klager, er stiftet med det formål at levere varme til gartnerier i området. Selskabet ejes af gartnerne, der også aftager ca. 99 % af den leverede varme. Private kunder langs ledningsnettet blev ved etableringen i midten af 80´erne tilbudt tilslutning, hvilket klager accepterede. Områderne er ikke udlagt som fjernvarmeområder i lokalplaner.

 

Efter det oplyste sker forsyningen til klager gennem en stikledning, der forsyner to gartnerier og ti private forbrugere. Det første gartneri på ledningsnettet er beliggende umiddelbart før klagers boligområde, og aftager varme i perioden oktober – april. Det andet gartneri, som er beliggende yderst på stikledningen, havde indtil dets konkurs i 2009 haft et stort varmeaftag. Nu er produktionen indstillet.

 

I sommerperioden 2009 oplevede klageren fremløbstemperaturer omkring 50 grader celsius. Årsagen til faldet i fremløbstemperaturen hos klager skyldes, at ovennævnte gartnerier ikke som tidligere og ikke i fornødent omfang aftager varme.

 

Klager rettede derfor henvendelse til indklagede ved brev af 17. september 2009. Frem til den 21. december 2009 foregik en skriftligt korrespondance mellem parterne. Ved brev af 29. marts 2010 indbragte klager herefter sagen for ankenævnet.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

Dato for afgørelse:: 05. oktober 2010

Sagsnummer:: 1920-0301-0223

Sidst opdateret: 05. oktober 2010

Stempel