Skip navigation

20-årige uopsigelige forbrugeraftaler om fjernvarmelevering

Afgørelse

19. december 2008

Sagen omhandler 20-årige uopsigelige for­bru­ger­aftaler om fjernvarmelevering og æn­drin­ger af varmeselskabets almindelige le­ve­rings­bestemmelser.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Ankenævnet afviser at behandle de spørgsmål i klagesagen fra kforbrugeren mod E.ON Varme Danmark ApS, der angår ændringer af regler om prisberegningerne og overtrædelse af markedsføringsloven. Nævnet giver ikke forbrugeren medhold i det fremsatte krav om, at le­ve­rings­bestemmelserne ikke i øvrigt kan ændres af selskabet.

 

SAGSRESUMÉ

Nærværende sag er en klage over stigning varmepriserne grundet ændrede leveringsbetingelser af den 1. november 2007. Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har været berettiget til at ændre de almindelige bestemmelser, der var ved hæftet den aftale som klageren indgik med NESA Kraftvarme-værk i Slagslunde den 1. januar 1996.

I aftalen var der oprindeligt aftalt 20-årig uopsigelighed for begge parter. Når de 20 år var forløbet, kunne forbrugerne udtræde med et års varsel.

Ved skrivelse af 26. april 2007 varslede indklagede en ændring i de almindelige bestemmelser således, at disse med virkning fra den 1. november 2007 blev ændret for at være i overensstemmelse med Dansk Fjernvarme Forenings standardbetingelser. 

Ændringen ville bl.a. betyde, at bestemmelsen i de tidligere almindelige bestemmelser § 5.4 og reguleringsklausulen heri ville blive ændret.

Der har sideløbende været ført en sag ved Energitilsynet og E­ner­gi­kla­ge­nævnet vedrørende indklagedes ændringer i de almindelige le­ve­rings­be­stem­melser. Denne afgørelse blev påklaget til Energiklagenævnet.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

 

 

Dato for afgørelse:: 19. december 2008

Sagsnummer:: 1920-0301-0093

Sidst opdateret: 19. december 2008

Stempel