Skip navigation

Ændret varmetabsberegning medførte ændring af størrelsen af betaling af fast afgift

Afgørelse

01. juli 2008

Sagen drejer sig om et afslag på tilbagebetaling af for meget betalt fast afgift efter ændringen af den samlede tilslutningsværdi.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Nævnet giver forbrugeren medhold i det fremsatte krav, således at selskabet skal anerkende, at varmetabsberegningerne også skal have virkning for hele varmeåret 2005. Dog kan nævnet ikke give forbrugeren medhold i det supplerende krav om, at selskabet skal anvende de nye varmetabsberegninger for varmeår indtil 2005.

 

SAGSRESUMÉ

Ved brev af 20. december 2005 rettede advokaten på vegne af ejerforeningen henvendelse til indklagede med oplysning om, at ejerforeningen i forbindelse med en planlagt renovering i 2006, omfattende energibesparelse og modernisering, var blevet opmærksom på forhold i forbindelse med betaling af fast afgift, der ikke er korrekt opkrævet og afregnet.

 

Ejerforeningen havde fået foretaget beregninger af den faste årlige afgift, også kaldet tilslutningsværdier, der viste, at indklagede i perioden 2000-2004 havde opkrævet for meget. Ejerforeningen fandt, at beløbet er af en sådan størrelse, at det måtte give anledning til en regulering af den faste afgift for perioden 2000-2004 svarende til en samlet tilbagebetaling på kr. 272.719 samt en tilpasning af afgiften for år 2005 i forbindelse med års­afregningen for 2005.

 

Ved brev af 30. januar 2006 godtog indklagede varmeberegningen og bemærkede, at den samlede tilslutningsværdi blev ændret med virkning fra 1. januar 2006. Indklagede afviste at imødekomme ønsket om tilbagebetaling for de år, der ligger forud for meddelelsen af ændringer og forelæggelse af dokumentation herfor. Indklagede henviste til § 14.3, og §§ 15.3-15.6, i regulativ for levering af fjernvarme, i henhold til hvilken det fremgår, at forbrugeren er forpligtet til at meddele værket enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

 

Klagers advokat bemærkede i brev af 20. februar 2006 ikke at kunne finde dokumentation for i regulativet, at der ikke kan ske tilbagesøgning og slet ikke for året 2005, hvor der ikke forelå en endelig opgørelse. Advokaten bemærkede endvidere, at det er tydeligt, at der gennem en længere årrække er betalt for meget til indklagede, og at indklagede, der fastsætter tilslutningsværdien, jf. regulativet, derfor må tilbagebetale, hvad der ikke har været rådet over. Advokaten bemærkede endelig, at klager, som allerede i 2005 havde gjort opmærksom på problemet, har krav på tilbagebetaling af forskellen mellem det reelle varmetab og den samlede faste udgift for året 2005.

 

I perioden herefter afholdtes møder mellem ejerforeningens advokat og indklagede.

 

Ved brev af 4. december 2006 oplyste indklagede ikke at kunne imødekomme det fremsatte ønske om en regulering af tilslutningsafgiften for hele 2005 men fra den dato, hvor dokumentationen er modtaget i forsyningen. Indklagede bemærkede i øvrigt ikke at finde grundlag for, at forsyningen bør tilbagebetale den opkrævede faste afgift for perioden 2000-2004. Indklagede henviste til Regulativ for levering af fjernvarme fra Frederikshavn Kommunale værkers § 14, stk. 5;

 

Indklagede afviste endelig, at forsyningen kan drages til ansvar for den, efter klagers opfattelse, manglende regulering af tilslutningsafgiften.

 

Advokaten indbragte herefter ved brev af 11. januar 2007 sagen for Ankenævnet på Energiområdet.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

 

 

Dato for afgørelse:: 01. juli 2008

Sagsnummer:: 1920-0301-0064

Sidst opdateret: 01. juli 2008

Stempel