Skip navigation

For lav indgangstemperatur

Afgørelse

04. april 2008

Køb - Mangler | Indgangstemperatur - Flytning af omløbsskab har resulteret i fremløbstemperatur under 45° C i som-merperioden

Klager foretog en totalrenovering af sit hus, herunder også hele varmeinstallationen. I forbindelse hermed anførte klagers VVS-installatør, at det var vigtigt, at ”omløbet” var placeret korrekt for at få en fornuftig fremløbstemperatur. Klager indgik herefter en aftale med indklagede om at flytte indgangen på stikledningen til den anden side af huset.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet har i nærværende sag vurderet spørgsmålet, om flytningen af omløbsskabet kan have resulteret i, at klager i sommerperioden altid har fremløbstemperatur under 45 grader og dermed, om indklagede har leveret en mangelfuld ydelse.    

Nævnet bemærker, at det forhold, at omløbsskabet er flyttet, ikke i sig selv indebærer, at den leverede varme er af ringere kvalitet, bl.a. også fordi væsentlige dele af stikledningen er blevet udskiftet med nye rør, der teknisk er bedre isolerede og dermed bedre reducerer varmetabet.

Oplysningen fra klager om en aflæsning på 45 °C må efter det oplyste med fornøden sikkerhed formodes at være sket som enkeltvis aflæsning og i en situation, hvor der ikke samtidig er åbnet for varmtvandshaner. Aflæsninger uden et samtidigt forbrug af varmt vand vil ikke i fx sommerperioder give et retvisende billede af den reelle indgangstemperatur på det leverede varme vand.

Nævnet finder derfor ikke, at der er dokumenteret forhold, der kan indebære, at indklagedes leveringer må anses for værende i strid mod bestemmelserne i ”Regulativ for Fjernvarmeforsyningen i Odense” eller kan betegnes som mangelfulde efter købeloven eller dennes principper.

Hent som PDF

Dato for afgørelse:: 04. april 2008

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0114

Sidst opdateret: 04. april 2008

Stempel