Skip navigation

Tilbud om pris på stikledning var bindende for fjernvarmeforsyningen

Afgørelse

04. januar 2008

Tilslutning; Regning for tilslutning til fjernvarmenettet blev 20.000 kr. større end den pris, der var oplyst i kontrakten

Parterne indgik den 14. februar 2006 en aftale om tilslutning til fjernvarmenettet. I tilbud af 14. februar 2006 fremgik det, at stikledningslængden svarede til ca. 20 meter, og at klagers tilslutningsomkostning androg kr. 34.000 ekskl. moms (kr. 42.500 inkl. moms) efter fjernvarmekontrakten. Det fremgik endvidere af tilbuddet, at ledningslængde ud over de 20 meter ville blive afregnet efter opmåling i henhold til indklagedes prisblad.

Den 13. marts 2007 modtog klager en regning på kr. 62.500 med en post på kr. 16.000 ekskl. moms, som klager måtte betale for ekstra 20 meter stikledning udover de aftalte 20 meter.

Klager kontaktede derfor indklagede i brev af 20. marts 2007, men da klager ikke modtog svar på sin klage, henvendte klager sig den 14. maj 2007 til Ankenævnet på Energiområdet.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.

Sagen omhandler hvilken pris, klager må afholde som følge af tilslutning til fjernvarmenettet.

Efter aftalelovens § 1 er tilbud og svar bindende for afgiveren.

Efter nævnets vurdering er det indklagede, der som professionel part i aftaleforholdet er nærmest til at bære risikoen for, at tilbuddet er udformet i overensstemmelse med de faktiske forhold på installationsadressen.

Nævnet bemærker hertil, at indklagede efter leveringsbestemmelsernes § 2.9, andet afsnit, fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejerne. Indklagede må derfor antages at have gjort sig bekendt med de faktiske forhold på klagerens ejendom, herunder nemt kunne have opmålt den samlede længde af stikledningen.

Nævnet bemærker også, at indklagede ikke har efterlevet § 2.6 i leveringsbestemmelserne. Havde indklaget opkrævet bidraget inden stikledningens etablering, havde klageren været gjort bekendt med, at indklagede ville kræve yderligere betaling for stikledningen.

På denne baggrund er det derfor nævnets vurdering, at indklagede er bundet af det afgivne, skriftlige tilbud, jf. aftalelovens § 1.

Nævnet giver derfor klager medhold i kravet om, at han ikke skal betale ekstra for stikledningen. Da klager således uberettiget er opkrævet og har betalt 16.000 kr. ekskl. moms, skal indklagede tilbagebetale dette beløb..

Efter § 3 og § 5 i renteloven, lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002, har klageren krav på at få sit tilbagebetalingskrav forrentet, når der er gået 30 dage efter den dag, klager afsendte eller fremsendte anmodning om betaling. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Klagers krav om tilbagebetaling af kr. 16.000 er i hvert fald fremsat ved klagesagens rejsning ved ankenævnet ved klageformular af 11. maj 2007, som fremsendt til indklagede ved ankenævnets brev af 31. maj 2007. Beløbet forrentes 30 dage efter, at klagen er forelagt for indklagede [31-05-2007], dvs. der påløber sædvanlig morarente fra den 30. juni 2007.

Med omkostningerne forholdes således, at indklagede til ankenævnet skal betale sagens omkostninger på 7.000 kr., jf. § 24, stk. 1, nr. 2, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1a, jf. også § 3 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn.

Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter § 23, stk. 2.

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse

A F G Ø R E L S E

Indklagede, Hillerød Kommune v/ Hillerød Energi og Vand, skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 20.000 kr. inkl. moms til klager, NN, med tillæg af renter svarende til 7 % over Nationalbankens udlånsrente heraf fra den 30. juni 2007 til betaling sker.

Hillerød Kommune v/ Hillerød Energi og Vand, skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 7.000 kr., der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Koncernøkonomi (økonomi- og erhvervsministeriet) på vegne af Kon­kur­ren­ce­styrelsen udsender opkrævning af beløbet.

Hent afgørelse som PDF

Dato for afgørelse:: 04. januar 2008

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0090

Sidst opdateret: 04. januar 2008

Stempel