Skip navigation

Kontrakt - Betaling af fast afgift i opsigelsesperioden

Afgørelse

18. december 2006

Fast afgift - Opkrævning af fast afgift for ubeboet areal - Manglende anmeldelse af ændret beregningsprincip

Fra den 1. maj 2006 indførte Slagslunde Fjernvarmeværk, der nu ejes af E.ON Varme Danmark A/S (tidligere Nesa Varme A/S), en fast afgift på 18 kr. pr. m2 pr. år. Dette var anmeldt til Energitilsynets offentligt tilgængelige register den 28. april 2006.
Ændring af tarifstrukturen i Slagslunde Fjernvarmeværk skete efter at Energitilsynet havde anmodet fjernvarmeværket om, at bringe sin tarifering i overensstemmelse med Gas- og Varmeprisudvalgets og Energitilsynets praksis, hvorefter den faste afgift skal gradueres efter den kapacitet, som forbrugeren maksimalt kan beslaglægge på fjernvarmenettet. Slagslunde Fjernvarmeværk havde indtil da opkrævet en fast afgift, der var ens for samtlige forbrugere uanset størrelsen af deres aftag. 
Klagerne opsagde den 1. juli 2005 deres leveringsaftale med indklagede til den 31. december 2006, jf. punkt 8. 2. i fjernvarmeværkets leveringsbetingelser (bilag 1).
Den 13. april 2006 henvendte klagerne sig til indklagede og anmodede om at blive fritaget for betalingen af den faste afgift. Klagerne begrundede dette med, at alle radiatorer var nedtaget i klagernes ejendom, således at ejendommen ikke længere kunne belaste fjernvarmenettet. Klagerne bad indklagede om at foretage en plombering af hovedstikket til ejendommen. 
Indklagede afviste den 28. april 2006 at fritage klagerne for betaling af den faste afgift. Indklagede henviste til, at den faste afgift skal dække omkostningerne ved, at varmeforsyningen står til rådighed for forbrugerne. 
Da klagernes aftale med indklagede om levering først ophører den 31. december 2006, fandt indklagede, at aftalens parter er forpligtet af aftalen indtil udløb. Indklagede fastholdt derfor, at klagerne er forpligtet til at betale den faste afgift i opsigelsesperioden, og at det er uden betydning, om klagerne rent faktisk aftager varme fra nettet i opsigelsesperioden. 

SEKRETARIATETS BEHANDLING

På området findes der følgende tidligere praksis. 
Energitilsynets praksis
Af Energitilsynets notat af 30.06.2004: »Praksis vedrørende det fysiske grundlag for fastlæggelse af fast afgift: Uopvarmede rum/ loftsarealer, etc.« fremgår bl.a.:

7. Ved gennemgang af de af Gas- og varmeprisudvalget over årene trufne afgørelser tegner der sig et varieret og broget billede, men udgangspunktet er, at der skal betales fast afgift af benyttede arealer, der kan udgøre en mulig udnyttelse af varmeværkets kapacitet.

8. Det er ikke afgørende, om arealerne rent faktisk almindeligvis opvarmes, eller om der i rummene er installeret varmekilder (radiatorer) der trækker på værkets kapacitet.

9. Det afgørende er, om der er mulighed for, at arealerne kan opvarmes ved varme, der er produceret på værket, eksempelvis ved at åbne en dør eller gennem andre uopvarmede lokaler.

10. Om rummet rent faktisk også udgør en potentiel belastning af varmeværkets kapacitet er i sidste ende et domstolsanliggende, idet dette forudsætter en besigtigelse på stedet.

11. Som eksempler på arealer, der måske efter forbrugerens mening umiddelbart ikke skulle indregnes i beregningsgrundlaget for den faste afgift, og som er blevet vurderet af Gas- og Varmeprisudvalget kan nævnes: butikker, entreer, erhvervsarealer, forretningslokaler, gangarealer, garager, indvendig forbindelse mellem to bygningsdele, kælderlokaler, lagerrum, loftsarealer, nedbrændte og nedrevne ejendomme, portarealer, tagetager, tilbygninger, trappearealer, ubebyggede grunde, udestuer, udhuse, værkstedsarealer.

12. I denne forbindelse anføres det, at udvalget har fundet, at en ”simpel” plombering af dele af en forbrugers interne anlæg, har været tilstrækkelig, til at reducere grundlaget for opkrævning af fast afgift....

 Afgørelse

Energitilsynet vedtog

15. at Energitilsynet fortsat vil vurdere konkrete henvendelser fra forbrugere og varmeværker vedrørende fastlæggelse af det fysiske grundlag for betaling af fast afgift og de dertil knyttede problemstillinger.

16. at Tilsynet ikke på nuværende tidspunkt finder grundlag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinier for fastlæggelse af det fysiske grundlag for betaling af fast afgift, men at Tilsynet dog – såfremt spørgsmålet om, hvorvidt en af et varmeværk foretagen plombering af dele af en forbrugers interne anlæg kan sidestilles med 1) egentlig fysisk nedtagning af radiatorer (hvis grundlaget er hedefladeareal) eller med 2) reduktion af det areal eller rumfang, (hvis grundlaget er m2 eller m3), der belaster værkets kapacitet - vil revurdere den af Gas- og varmeprisudvalget tidligere foretagne vurdering, hvorefter en plombering af det interne anlæg er tilstrækkelig til at reducere forbrugerens forpligtelse til at betale fast afgift.


Energiklagenævnets praksis
I Energiklagenævnsafgørelse af 2. august 2001 vedrørende Snertinge, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a. hedder det bl.a.:

Nørresundby Fjernvarme har ifølge leveringsbestemmelserne pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand, herunder have den nødvendige kapacitet til rådighed i forhold til den beregnede belastning fra tilsluttede og potentielle kunder.
Forsyningsforholdet har ikke været suspenderet eller opsagt for ombygningsperioden, og boligselskabet er også efter byggeriets færdiggørelse kunde i fjernvarmeselskabet.
Nævnet finder at Nørresundby Fjernvarmeforsyning har handlet i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og nævnte leveringsbestemmelser ved at opretholde og dimensionere for den beregnede kapacitet til forsyning af omhandlede ejendom, herunder i ombygningsperioden. Fjernvarmeforsyningen findes således at have været berettiget til at opkræve betaling for faste afgifter, da størrelsen af forbruget i en periode ikke betyder, at der ikke fortsat påløber forbrugsuafhængige udgifter, som bør dækkes af de faste afgifter.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Klagernes aftale om levering af fjernvarme udløber efter klagernes opsigelse den 31. december 2006, og parterne er således bundet af aftalen indtil dette tidspunkt. 
I henhold til punkt 2 i fjernvarmeværkets leveringsbetingelser er fjernvarmeværket forpligtet til at kunne levere varme i aftaleperioden, ligesom varmeaftageren er forpligtet til at aftage/betale for forbrugte ydelser.
Indklagede er således efter leveringsaftalen forpligtet til at levere fjernvarme til klagerne indtil den 31. december 2006 og stille kapacitet til rådighed for klagerne. Modsvarende er klagerne berettiget til at aftage fjernvarme indtil dette tidspunkt og betale herfor. Klagerne har ligeledes mulighed for at aftage fjernvarmevarme indtil den 31. december 2006, såfremt klagerne måtte ønske det. 
I henhold til Energitilsynets praksis, som er stadfæstet af Energiklagenævnet, er forbrugeren forpligtet til at betale fast afgift i hele den periode, hvor forbrugeren er omfattet af en gensidig forpligtende leveringsaftale med forsyningen, uanset om forbrugeren faktisk belaster fjernvarmenettet.
Da ankenævnet i øvrigt ikke på andet grundlag eller efter de aftaleretlige principper finder grundlag for at anse punkt 2 i leveringsaftalen for urimelig, kan nævnet ikke give klagerne medhold i det fremsatte krav om at blive fritaget for betaling af fast afgift i opsigelsesperioden.

Download som PDF

Dato for afgørelse:: 18. december 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0033

Sidst opdateret: 18. december 2006

Stempel