Skip navigation

Fejl på batteri i varmemåler

Afgørelse

05. oktober 2006

Batterifejl på varmemåler - Indsigelse mod opgørelse af korrigeret forbrug - Varmeforsyningen havde ikke løftet bevisbyrdfen for et merforbrug

Klagers måler blev udskiftet efter en rutinemæssig målerkontrol. I perioden 29. november 2004 til udskiftningen den 21. april 2005 var der hos klager registreret et forbrug på 5.429 kWh. Efter målerskiftet påstod indklagede, at batteriet i klagers måler var defekt og ikke havde registreret forbruget i en periode på 53 batteridage. Indklagede beregnede herefter et merforbrug, som krævedes betalt efter ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”:

5.9. Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af afregningsmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, beregnes forbruget i overensstemmelse med de af Danske Fjernvarmeværkers Forening udarbejdede retningslinier og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Beregningen tager udgangspunkt i forrige års forbrug uden funktionsfejl eller målerfejl.

Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette ved beregning af forbruget.

Det skønnede forbrug er blevet udregnet i overensstemmelse med beregningsmodellen i Dansk Fjernvarmes ”Vejledning for beregning af fjernvarmeforbrug”.

Da forbrugeren var uenig heri, blev sagen indbragt for Ankenævnet på Energiområdet.

SEKRETARIATETS BEHANDLING


Sekretariatet har indhentet oplysninger om udviklingen i klagers varmeforbrug i perioden 2002-2004.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.

Sagen vedrører et beregnet (og dermed skønnet) ekstra varmeforbrug på 3.271 kWh i perioden fra 29. november 2004 til målerskiftet den 21. april 2005. Det beregnede ekstra forbrug vil indgå i årsopgørelsen for 2005.

Indklagede har i sagen fremsat påstande om, at det efter udskiftning af varmemåleren og undersøgelse af denne blev opdaget, at der havde været fejl på batteriet, således at der ikke skulle være registreret forbrug i 53 dage.

Kontraktforholdet mellem den enkelte slutbruger og varmeforsyningsselskabet er reguleret dels af forsyningens til Energitilsynet anmeldte leveringsbetingelser, dels af den til enhver tid gældende varmeforsyningslov, samt af andre relevante love.

Varmeforsyningsloven indebærer, at en varmeforbruger, der er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg, har indgået et kundeforhold med varmeforsyningen i henhold til de anmeldte leveringsbestemmelser, ligesom der er pligt til at betale for den forbrugte fjernvarme.

Udgangspunktet efter tidligere administrativ praksis ved Energitilsynet/Energiklagenævnet samt domstolspraksis er, at hvis der ikke er indikationer på målerfejl eller andre fejl på måleudstyret, påhviler det den forbruger, der påstår at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller sandsynliggøre denne påstand.

Dette udgangspunkt indebærer omvendt, at varmeforsyningen har bevisbyrden, hvis varmeforsyningen påberåber sig, at der er fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af afregningsmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug. For at varmeforsyningen herefter har adgang til at beregne forbruget i overensstemmelse med de af Danske Fjernvarme udarbejdede retningslinier og regulere betalingen i overensstemmelse hermed, påhviler det varmeforsyningen at bevise, at betingelserne herfor er til stede.

Nævnet finder efter det oplyste, at der ikke foreligger omstændigheder, som kan tyde på, at der skulle være fejl på selve måleren, men at tvisten angår spørgsmålet om, hvorvidt der har været batterifejl og i givet fald, om denne har været af en sådan grad, at klager ikke har været i god tro om, at måleren talte korrekt.

Efter det oplyste lægger nævnet til grund, at indklagede ikke har fundet behov for at få målerens batteri undersøgt af en uafhængig part. Endvidere finder nævnet, at indklagede ikke over for klager med nogen som helst tilstrækkelig sandsynlighed har dokumenteret, fx i form af tekniske beviser eller lignende, at der har været batterifejl.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at størrelsen af påståede merforbrug ikke i sig selv indikerer, at klager ikke har været i fornøden god tro om målerens korrekte tællerfunktion.

På denne baggrund finder nævnet derfor, at indklagede i denne sag ikke efter leveringsbestemmelsernes punkt 9.4 er berettiget til at beregne et forbrug og regulere betalingen i overensstemmelse hermed. Indklagede er derfor ikke berettiget til at opkræve betaling for et ”skønnet forbrug” (beregnet merforbrug) på 3.271 kWh for varmeforbruget i perioden 29. november 2004 - 21. april 2005.

I det omfang, beløbet allerede er faktureret på en årsopgørelse og eventuelt betalt af klager, skal indklagede inden 30 dage fra dato tilbagebetale beløbet til klager.

Hent som PDF

Dato for afgørelse:: 05. oktober 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0007

Sidst opdateret: 05. oktober 2006

Stempel