Skip navigation

Betaling for afskaering af bygasstik

Afgørelse

05. oktober 2006

Indsigelse mod kundeforhold - Ejerforening skulle betale for afskæring af ejendommens bygasstik

Klagerne havde uafhængigt af hinanden i 2004 og 2005 købt ejerlejligheder, henholdsvis i stuen og på første sal og dannede efterfølgende en ejerforening for ejendommen, der havde været tilsluttet bygasnettet.

Da ejendommen ikke skulle forsynes med bygas, krævede forsyningsselskabet i henhold til sikkerhedsforskrifterne, at bygasstikket skulle afskæres for ejerforeningens regning efter punkt 4.6 i de af kommunalbestyrelsen i 1987 vedtagne leveringsbestemmelser for gasforsyning:

Såfremt forsyningen ophører, skal jordstik fraskæres. Fraskæringen foretages af FF for ejerens regning, normalt efter sikkerhedsstillelse, hvis art og størrelse fastsættes af FF.

Endvidere blev der henvist til punkt 3.3:

Ved ejendomsoverdragelse er den hidtidige ejer forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i alle vedkommendes forpligtelser over for FF.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.

Sagen vedrører den betaling, som indklagede opkræver i forbindelse med fraskæring af bygasstik hos klager.


Udgangspunktet i relation til energiforsyninger er, at en køber af fast ejendom overtager de indlagte installationer og vedligeholdelsen heraf efter de regler, der er gældende for den pågældende forsyningsart.

Nævnet lægger således til grund, at ejendommen var tilsluttet bygasnettet og fortsat kunne blive forsynet med bygas, hvis køber havde ønsket det. Som følge heraf overtager køber i forholdet til forsyningsselskabet kundeforholdet med de rettigheder og forpligtelser, der følger af forsyningslovgivningen og leveringsbestemmelser mm., der er anmeldt til Energitilsynet.

Da klager efterfølgende ikke ønsker bygasforsyning, skal bygasstikket fraskæres for klagers regning efter leveringsbestemmelsernes pkt. 4.6. Kravet om fraskæring et sikkerhedskrav, som er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen.

På denne baggrund kan nævnet ikke give klager medhold i kravet over for indklagede om fritagelse for betaling for fraskæring af bygasstikket.

Nævnet bemærker afslutningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, om klager kan kræve udgiften dækket af den faste ejendoms sælger eller dennes ejendomsformidler.

Hent som PDF

Dato for afgørelse:: 05. oktober 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0040

Sidst opdateret: 05. oktober 2006

Stempel