Skip navigation

Kompetence - Nedlæggelse af beboelsesejendom - Vilkår for udtræden

Afgørelse

05. april 2006

Kompetence - Et boligselskab var ikke en forbruger efter vedtægterne

Klager var en afdeling af et almennyttigt boligselskab, der udlejer boliger. Boligselskabet ejede ejendommen X-vej 15 i Thyholm (halvdelen af et dobbelthus). Den anden halvdel af huset er nr. 11, som ejes af to private personer. Da det gennem længere tid har været umuligt at udleje ejendommen, har denne stået tom og er nu forfalden og ikke længere egnet til beboelse. Klager har derfor ønsket at frasælge ejendommen med tilliggende jord til naboen, der ved et køb skulle lægges sammen til én matrikel. Køberen har i forbindelse med salgsforhandlingerne oplyst, at han ønsker at erhverve naboejendommen til brug for parkering af sin private bil samt et værksted. Fjernvarmeforsyningen skulle derfor frakobles. I forbindelse med et eventuelt salg af ejendommen er der opstået en tvist mellem klager og indklagede vedrørende udtrædelse af fjernvarmeværket.

Parterne har ikke kunnet blive enige om, efter hvilket punkt i vedtægterne, der kan udtrædes efter.

Sagen blev indbragt for ankenævnet, der traf følgende

AFGØRELSE:


Da klager er et boligselskab, der driver professionel udlejning af boliger, skal ankenævnet indledningsvis tage stilling til, om nævnet har kompetence til at behandle sagen.

I henhold til ankenævnets vedtægter § 1 behandler nævnet klager fra private forbrugere mod erhvervsdrivende energiselskaber. Efter § 1, stk. 5, kan ankenævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Uanset at klageemnet angår forhold, som en privat forbruger også kunne blive udsat for, finder nævnet, at klager som et professionelt boligselskab ikke kan sidestilles med en privat forbruger. Nævnet lægger herved navnlig vægt på de registrerede oplysninger i CVR om karakteren og størrelsen af klagers erhvervsvirksomhed, og at dette ikke vil harmonere med opfattelsen af, hvad der ligger i forbrugerbegrebet.

På denne baggrund finder nævnet, at klagers status afviger så meget fra en privat forbruger, at sagen ikke er omfattet af nævnets kompetence og afviste at behandle klagen.

Hent som PDF

Dato for afgørelse:: 05. april 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0011

Sidst opdateret: 05. april 2006

Stempel