Skip navigation

Indgåelse af aftale • Tilbud om "gratis" tilslutning til fjernvarme viste sig ikke at være gratis • Klageren blev fritaget for at betale

Afgørelse

01. juni 2005

Tilbuddet om gratis tilslutning var bindende ved klagerens accept

I et tilbud fra fjernvarmeforsyningen, der blev udsendt i samarbejde med Elsparefonden, var det oplyst, at tilslutningen var gratis. Da klager var tilsluttet, krævede fjernvarmeforsyningen en engangsbetaling på 25.000 kr. eller betaling af forhøjet bidrag i 9 år.

Ankenævnet anførte, at det i tilbudet fra indklagede, som var sendt til klager fra Elsparefonden, bl.a. var oplyst: ”Dit lokale fjernvarmeværk tilbyder gratis fjernvarmetilslutning”. Tilsvarende var det i Elsparefondens brev til den lokale VVS-installatør angivet: ”Éngangsbetaling ved tilslutning – Gratis”.

Nævnet lagde til grund, at indklagede ved en fejl tilsluttede klager til forsyningen, uden at klager havde underskrevet en leveringsaftale. Klager kom straks med indsigelser, da hun modtog kontrakten og konstaterede, at aftalen afveg fra tilbudet. Derfor undlod hun at underskrive aftalen.

Det fremgik af sagens oplysninger, at indklagede havde krævet, at klager betalte et kontant ”tilslutningsbidrag” på 25.000 kr., alternativt at dette beløb blev finansieret ved betaling af ”Ekstra bidrag” på 27 kr. i 9 år.

Det måtte lægges til grund, at tilbudet, som klager havde accepteret over for Elsparefonden, havde indeholdt et vilkår om gratis eller fri tilslutning til fjernevarmeforsyningen. Det fremgik ikke af tilbudet, at der skulle betales yderligere beløb i form af et engangsbeløb på 25.000 kr. eller et forhøjet fast bidrag i en årrække for at blive optaget som andelshaver.

Nævnet fandt derfor, at indklagedes tilbud havde indeholdt vildledende og urigtige oplysninger om omkostningerne ved at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Det forhold, at det krævede ”tilslutningsbidrag” eventuelt var at betragte som indskudskapital for at blive andelshaver, kunne ikke ændre herpå. For en almindelig forbruger ville et krav om indbetaling af indskudskapital fremtræde som en engangsudgift for tilslutning og indgå i overvejelserne om, hvorvidt der opnås reelle besparelser ved at skifte fra elvarme til fjernvarme.

Ved at tilkoble klager uden at have sikret sig, at klager var indforstået med de ændrede vilkår, havde indklagede reelt afskåret klager fra at tage stilling til, om hun under disse vilkår alligevel ønskede at ændre sin varmeforsyning, ligesom klager havde afholdt betydelige omkostninger til installation af vandbåren varmeforsyning.

Nævnet gav derfor klager medhold i, at hun, da hun over for Elsparefonden reagerede på tilbudet om overgang til fjernvarme, havde afgivet accept til tilbudet. Derved var der indgået en bindende aftale mellem klager og indklagede, jf. aftalelovens § 1. Indklagede havde derfor været forpligtet til at tilslutte klager til fjernvarmeforsyningen og optage hende som andelshaver uden yderligere betaling.

Hent som pdf

Dato for afgørelse:: 01. juni 2005

Sagsnummer:: 4/1920-0301-0022

Sidst opdateret: 01. juni 2005

Stempel