Skip navigation

Reducering af beregnet varmeforbrug

Afgørelse

01. september 2020

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren hæftede i overensstemmelse med et af selskabet beregnet varmeforbrug på 4,76 GJ for perioden 14. september til 17. oktober 2019, og om forbrugeren havde ret til at få reduceret det beregnede varmeforbrug til 0,825 GJ.

Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen fandt nævnet det mere sandsynligt, at forbrugeren havde haft et forbrug på 0,825 GJ end de 4,76 GJ, som værket har opkrævet forbrugeren for.

Nævnet lagde herved vægt på forbrugerens oplysninger om, at varmen ikke blev fordelt i huset, da strømmen til fjernvarmeunitten var afkoblet, og cirkulationspumpen dermed ikke kørte.

Værkets varmemåler var fjernaflæst, og værket kunne langt tidligere have reageret på den manglende forbrugsregistrering. Værket havde således haft mulighed for at reagere på den manglende registrering og dermed også dokumentere det faktiske forbrug for perioden.

Af ovennævnte grunde fandt nævnet det sandsynliggjort, at der havde været et atypisk forbrug, og forbruget i perioden 14. september til 17. oktober 2019 blev fastsat til 0,825 GJ i overensstemmelse med forbrugerens udregning.

Nævnet gav derfor forbrugeren medhold.

Sagsresumé

Sagen drejede sig om, at værket havde beregnet et varmeforbrug på 4,76 GJ for perioden 14. september til 17. oktober 2019, og om forbrugeren havde ret til at få reduceret det beregnede varmeforbrug for perioden til 0,825 GJ.

I perioden 14. september til 17. oktober 2019 blev forbrugerens fjernvarmeunit frakoblet på grund af en teknisk fejl, og forbrugerens varmemåler var slukket i denne periode. Forbrugerens varmemåler var fjernaflæst.

Den 17. oktober 2019 blev forbrugeren opmærksom på, at fjernvarmeunitten var frakoblet, og forbrugeren rekvirerede samme dag en VVS-installatør til at løse problemet.

Værket beregnede forbruget for perioden og opkrævede forbrugeren for at forbrug på 4,76 GJ.

Forbrugeren var uenig i værkets beregning og gjorde gældende at strømmen til forbrugerens fjernvarmeunit havde været frakoblet i perioden, og at forbrugeren med sikkerhed vidste, at cirkulationspumpen ikke kørte i perioden, hvor strømmen var gået. Efter forbrugeren beregninger skulle forbruget fastsættes til 0,825 GJ.

Parterne korresponderede herefter uden at nå til enighed, og den 10. december 2019 klagede forbrugeren til nævnet.

 

Læs hele afgørelsen 19/16082.

Dato for afgørelse:: 01. september 2020

Sagsnummer:: 19/16082