Skip navigation

Rådgivningsansvar overfor bofællesskab i forbindelse med overgang fra naturgas til fjernvarme

Afgørelse

01. juni 2016

Kompetence ▪ Mangelsindsigelse ▪ Rådgivningsansvar ▪ Bristede forudsætninger ▪ Vildledende oplysninger besparelse ved overgang fra naturgas til fjernvarme ▪ Nedslag i prisen svarende til den lovede besparelse på 10 %.

Afgørelsens konklusion

Nævnet afviser at behandle klagen fra Bofællesskabet … mod selskabet I/S Norfors, da nævnet ikke er kompetent efter vedtægternes § 2, stk. 6, til at behandle sagen.

Selskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag.

Klagegebyret returneres til klager, jf. § 26, stk. 2.

Sagsresumé

… klager på vegne af bofællesskabet ....

Sagen drejer sig om en forventet besparelse ved overgang fra naturgas til fjernvarme, som ifølge klager ikke er indfriet. 

Bofællesskabet ... modtog d. 24. november 2009 et tilbud om fjernvarmekonvertering fra Grontmij på vegne af fjernvarmeselskabet. I brevet stod blandt andet, at foreningen kunne forvente en årlig besparelse på omtrent 10 %.

I aftale underskrevet af selskabet 7. februar 2011 indgik foreningen aftale med selskabet om levering af fjernvarme til 33 rækkehuse omfattende et samlet opvarmet areal på 4.049 m2. Leveringen begyndte ifølge forbrugeren først omkring 15. oktober 2012.

I august 2015 henvendte foreningen sig til selskabet, og gjorde på baggrund af det seneste varmeregnskab gældende, at varmen nu var dyrere end tidligere. Foreningen henviste til den besparelse, som de var stillet i udsigt.

Selskabet afviste at der var tale om et egentligt løfte om besparelser, og da parterne ikke kunne nå til enighed indbragte foreningen sagen for nævnet. 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 01. juni 2016

Sagsnummer:: 15/10843

Sidst opdateret: 01. juni 2016