Skip navigation

Tilbud om fremtidig levering af fjernvarme

Afgørelse

19. januar 2015

Prisoverslag ▪ Rådgivningsansvar ▪ Bristede forudsætninger ▪ Omkostninger for tilslutning af fjernvarme ▪ Omkostninger for genetablering af tidligere varmeinstallation.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet giver ikke forbrugeren, MR, medhold i det fremsatte krav mod Gelsted Fjernvarmecentral, vedrørende tilbagebetaling af tilslutnings- og genetableringsomkostninger. 

Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klagegebyret ikke returneres til forbrugeren, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om et prisoverslag over fremtidig levering af fjernvarmeforbrug. Sagen vedrører også forbrugerens omkostninger for tilslutning af fjernvarme, og omkostninger til genetablering af træpillefyr. 

Forbrugeren havde et møde med energiselskabet på forbrugerens adresse den 1. september 2014. På mødet blev forbrugerens hus vist frem til energiselskabet, så energiselskabet kunne se husets varmeinstallation. På dette grundlag beregnede energiselskabet et prisoverslag for fremtidigt levering af fjernvarme.

Forbrugeren og energiselskabet indgik en mundtligt aftale om skift til fjernvarme den 11. november 2013. Forbrugeren blev tilsluttet fjernvarmen den 11. december 2013, og begyndte at aftage varme efter dette tidspunkt uden at underrette energiselskabet.

Den 17. januar 2014 blev der afholdt endnu et møde mellem forbrugeren og energiselskabet, hvor forbrugeren modtog yderligere oplysninger om sit fremtidige varmeforbrug. Forbrugeren bliver her gjort opmærksom på, at forbruget var højere end forventet. Forbrugeren gik efterfølgende selv i gang med at fejlsøge sin fjernvarmeinstallation.

Den 1. april 2014 sendte energiselskabet et løsningsforslag til forbrugeren. Forbrugeren havde i mellemtiden indhentet tilbud om genetablering af et træpillefyr, således at de tabte omkostninger kunne udregnes og opkræves af energiselskabet.

Forbrugeren afviste løsningsforslaget fra energiselskabet den 12. maj 2014, og sendte i stedet en klage til energiselskabet. Klagen blev afvist, og fjernvarmen blev frakoblet den 30. juni 2014 for energiselskabets regning. 

Sagen blev herefter indbragt for Ankenævnet på Energiområdet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 19. januar 2015

Sagsnummer:: 14/07070

Sidst opdateret: 19. januar 2015

Stempel