Skip navigation

Afgørelse i E.ON-sagen om udtrædelsesgodtgørelse

Afgørelse

02. september 2013

Principiel sag: E.ON Varme Danmark ApS kan kræve udtrædelsesgodtgørelse ▪ Andel af "anlægsgæld" fra E.ON Produktion A/S kan ikke medregnes om udtrædelsesgodtgørelse

Afgørelsens konklusion

Varmeforsyningsselskabet E.ON Varme Danmark ApS kan i forbindelse med KN's udtræden som kunde hos varmeforsyningsselskabet i egentlig udtrædelsesgodtgørelse kræve betaling af 48.677,74 kr. Beløbet er momsfrit. Fra dette beløb skal fratrækkes forbrugerens allerede indbetalte afdrag på anlægsgælden (andelen af den faste afgift i opsigelsesperioden).

Forbrugeren skal ikke betale morarenter mv. af det beløb, som varmeforsyningsselskabet tidligere har opgjort i sagen.

E.ON Varme Danmark ApS skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé

Et enigt nævn har afgjort, at E.ON Varme Danmark ApS har hjemmel til at kræve udtrædelsesgodtgørelse, når en forbruger opsiger leveringsforholdet. Distributionsselskabet er ikke er økonomisk veldrevet og ledigbleven kapacitet kan ikke afsættes til andre ejendomme inden for det eksisterende net.

Forbrugeren får derfor ikke medhold i krav om fritagelse for at betale udtrædelsesgodtgørelse.

I relation til beregning af størrelsen af godtgørelsen:

Nævnet når frem til et andet resultat vedrørende beregningen end E.ON Varme Danmark ApS fik medhold i ved Retten i Glostrup.

Nævnet vurderer, at forbrugerne ikke er kunder i E.ON Produktion A/S eller på anden vis har et forpligtende kontraktforhold med dette selskab.

I modsætning til Retten i Glostrup er det nævnets vurdering, at den lovpligtige opdeling i selvstændige juridiske enheder med produktion og distribution er afgørende, når forbrugerens økonomiske relationer med E.ON Varme Danmark ApS skal opgøres.

Derfor afgør nævnet, at forbrugeren ikke skal godtgøre nogen andel af en ”anlægsgæld” til E.ON Produktion A/S.

Ligeledes afgør nævnet i den konkrete sag, at den påståede underdækning af varmeprisen for det varmeår, hvor opsigelsen skete, ikke kan medregnes. Nævnet henviser her til, at det er sædvanligt, at udligning af over-/underdækning i varmepriser normalt indregnes i de efterfølgende varmeårs priser.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 02. september 2013

Sagsnummer:: 12/05442

Sidst opdateret: 02. september 2013

Stempel