Skip navigation

Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn [GENOPTAGELSE]

Afgørelse

11. marts 2013

Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn

Afgørelsens konklusion

Nævnets tidligere afgørelse fastholdes således, at forbrugeren fritages for at betale erstatning eller noget andet krav til fjernvarmeværket, Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a., i forbindelse med rørbruddet på forbrugerens interne fjernvarmeinstallation.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt fjernvarmeværket er berettiget til betaling i henhold til faktura fra værket.

Ultimo 2010 registrerede fjernvarmeværket et usædvanligt stort vandtab. Fjernvarmeværket iværksatte derfor en undersøgelse af hovedledningsnettet, herunder ved hjælp af termografering.

Undersøgelsen af hovedledningsnettet afslørerede ikke fejl, hvorfor fjernvarmeværket iværksatte aflukninger i forsyningsnettet. Aflukningerne indkredsede stedet for vandtabet til et mindre område.

Forbrugerens ejendom blev ved den efterfølgende besigtigelse af ejendommene i det indsnævrede område identificeret som det formodede sted for vandtabet. Den person, der havde tilsyn med ejendommen, blev kontaktet.

Fjernvarmeværket sendte derpå en faktura med krav om betaling af de kubikmeter vand, som er fosset ud. Forbrugeren gjorde indsigelse herimod den 17. februar 2011.

Da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for ankenævnet.

Sagen blev behandlet på ankenævnets møde den 7. september 2012.

Fjernvarmeværket tilkendegav, at fjernvarmeværket ikke var enig i afgørelsen og ikke ville efterleve resultatet. Fjernvarmeværket har derfor anmodet ankenævnets formand om at få sagen genoptaget.

Formanden imødekom anmodningen, og nævnet har derfor på ny behandlet sagen.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 11. marts 2013

Sagsnummer:: 12/17777

Sidst opdateret: 11. marts 2013

Stempel