Skip navigation

Telefonsalg - Bevisbyrde for korrekt indhentet samtykke

Afgørelse

Telefonsalg ▪ Uanmodet henvendelse ▪ Mundtlig aftaleindgåelse om levering af gas ▪ Passivitetsvurdering.

Afgørelsens konklusion

Gul Strøm A/S skal anerkende, at der ikke er indgået en gyldig aftale med forbrugeren om levering af gas.

Forbrugeren fritages fra at betale det omtvistede krav på: 1.444,19 kr. i slutopgørelse til gasleverandøren. 
Forbrugeren kan ikke kræve 2.000 kr. i erstatning for tid brugt på sagen. 
Gul Strøm A/S betaler senest 30 dage efter fakturadato og sagsomkostninger på 8.500 kr. inkl. moms til ankenævnet. Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales til forbrugeren.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt gasleverandøren uberettiget har taget kontakt til forbrugeren for at indgå en telefonisk aftale om levering af gas på leveringsadressen.

Den 5. november 2015 ringede gasleverandøren til forbrugeren, for at indgå en aftale om levering af både el og gas. Ifølge gasleverandøren accepterede forbrugeren aftalen i telefonsamtalen. Forbrugeren derimod mener kun, at han accepterede at få tilsendt en mail om oplysning af priser. Parterne er derfor uenige om, hvorvidt der blev indgået en aftale i denne telefonsamtale.

Forbrugeren klagede skriftligt til gasleverandøren den 20. januar 2016. Gasleverandøren afviste klagen samme dag. Gasleverandøren fortsatte herefter med at sende fakturaer til forbrugeren.

Forbrugeren har efterfølgende skrevet til gasleverandøren flere gange, men parterne har ikke kunnet finde en løsning på sagen.

Sagen blev indbragt for Ankenævnet på Energiområdet den 11. juli 2016.

Under partshøringsforløbet oplyste gasleverandøren, at forbrugeren skulle se bort fra deres krav om betaling for levering af el, da gasleverandøren nu havde foretaget et fejlagtigt leverandørskifte på el-aftalen. Dette var desværre ikke muligt at gøre på gasaftalen, da aftalen var opsagt hos dem i mellemtiden.

Sagen handlede herefter udelukkende om betaling for gasleverancen.

Læse hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 13. februar 2017

Sagsnummer:: 16/07492