Skip navigation

Samlevers hæftelse for fælles forbrug

Afgørelse

04. juli 2011

Sagen drejer sig om en indsigelse mod ikke at have accepteret, at være tilmeldt som kunde sammen med tidligere samlever.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav over for selskabet, HNG Midt-Nord Salg A/S & HMN Naturgas I/S, om at få reduktion i det fakturerede naturgasforbrug.

Sagsresumé

Tvisten angår "Flytteopgørelsen" af 20. februar 2009 med betalingskravet på 8.195,14 kr. med forfaldsdato 6. marts 2009. Klager erhvervede sammen med sin tidligere ægtefælle ejendommen på installationsadressen den 10. februar 1989.

Ifølge indklagede blev klager og dennes tidligere ægtefælle tilmeldt hos indklagede som forbrugere på installationsadressen den 17. november 1993 ved telefonisk henvendelse. I marts måned 2008 blev ægteparret skilt, og klager fraflyttede installationsadressen den 1. juli 2008.

Klagers tidligere ægtefælles ejendomsmægler rettede den 20. januar 2009 henvendelse til indklagede med gasmåleraflæsning, da ejendommen var blevet solgt med overtagelse den 1. februar 2009. Det blev samtidigt meddelt indklagede, hvilken adresse slutopgørelsen skulle sendes til. Indklagede udarbejdede herefter slutopgørelsen, der blev fremsendt til klager og klagers tidligere ægtefælle på den meddelte adresse.

Da betalingen af slutopgørelsen udeblev, blev kravet overdraget til inkasso den 24. september 2009. Den 2. oktober 2009 rettede klagers advokat henvendelse til inkassovirksomheden, hvor denne gjorde gældende, at han ikke havde eller kendte til et aftaleforhold, der skulle være mellem klager og indklagede.

Den 19. oktober 2009 besvarede inkassovirksomheden brevet af 2. oktober 2009, hvor i kravet blev fastholdt og det blev oplyst, at hvis betaling ikke skete, ville sagen blive indbragt for domstolene.

Den 23. oktober og 25. november 2009 henvendte klagers advokat sig igen, hvor han anmodede om dokumentation for aftaleforholdet mellem klager og indklagede, derudover henviste klagers advokat til, at det var klagers tidligere ægtefælle, der stod for alt det økonomiske i ægteskabet.

Inkassovirksomheden stævnede, på vegne af indklagede, klager og dennes tidligere ægtefælle den 24. november 2009. Retten i Lyngby noterede modtagelsen af stævningen pr. 27.november 2009.

Retten i Lyngby afholdte den 30. juni 2010 retsmøde. Klager fremsatte ønske om, at sagen blev behandlet ved Ankenævnet på Energiområdet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 04. juli 2011

Sagsnummer:: 4/1920-0201-0055

Sidst opdateret: 04. juli 2011

Stempel