Skip navigation

Kontrakt ▪ Klage over stikledningsbetaling

Afgørelse

21. december 2007

Sagen drejer sig om en udgift på 15.000 kr. til stikledning samt forskelsbehandling af kunder i forbindelse med opkrævningen.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav over for selskabet, HNG, Hovedstadsregionens Naturgasselskab I/S, om at få den erlagte udgift til stikledningen helt eller delvist tilbage med mindst kr. 3000 kr.

Sagsresumé 

Parterne indgik i slutningen af februar 2007 en aftale om etablering af stikledning og montering af måler- og regulatorskab samt tilslutning til distributionssystemet (stikledningsaftale). Klagers tilslutningsbidrag androg kr.15.000. Klager kontaktede i brev af 2. marts 2007 indklagede. I brevet bad klager om at få svar på nogle spørgsmål vedrørende udgiften til stikledningen, herunder den prismæssige forskelsbehandling mellem bebyggelse i nyudstykkede områder og i ældre udstykninger. I indklagedes besvarelse af 12. marts 2007 fremgik, at indklagede per 1. oktober 2005 havde indført betaling for stikledninger i nye områder, der skal

forsynes med naturgas. Årsagen til indførelse af stikledningsbidraget var det nye bygningsreglement, der indebar, at nybyggeri til opvarmning ikke vil forbruge mere end ca. 7,5 m3 naturgas pr. år/m2.

Indklagede redegjorde for, at et så lavt naturgasforbrug generelt ikke er tilstrækkeligt til at afskrive og forrente etableringsudgiften til en stikledning eller til de løbende omkostninger, der er forbundet hermed. Indklagede bemærkede vedrørende nybyggeri i ældre udstykninger, at det er korrekt, at såfremt der i et område godkendt til naturgasforsyning før 1. oktober 2005 nedrives et hus og etableres et nyt hus efter det nye bygningsreglement, vil det nye hus på nuværende tidspunkt generelt ikke skulle betale for stikledning.

Klager kontaktede indklagede skriftligt den 18. marts 2007 med yderligere spørgsmål angående stikledningsafgiften. Indklagede besvarede klager henvendelse i brev af 2. april 2007. Indklagede redegjorde indledningsvis for selskabets forsyningspligt i godkendte naturgasområder. Klager bemærkede, at klager er ved at bygge hus i et nyudstykket område fra medio 2006, og at det i lokalplanen fremgår, at der kun må bruges gas til opvarmning. Klager bemærkede, at indklagede forskelsbehandler mellem sine kunder, og
at der må kunne findes en løsning, der kommer alle til gode, og hvor alle ligebehandles. Den 3. maj 2007 modtog Ankenævnet på Energiområdet klageformularen

Hent afgørelsen her (pdf)

 

Dato for afgørelse:: 21. december 2007

Sagsnummer:: 4/1920-0201-0025

Sidst opdateret: 21. december 2007

Stempel