Skip navigation

Serviceabonnement ▪ Indsigelse mod betaling for reservedele ved reparation af naturgaskedel.

Afgørelse

10. juli 2006

Sagen drejer sig om en indsigelse mod betaling for reservedele og et serviceabonnement. Forbrugeren mente ikke, at det kunne være korrekt, at han selv skulle betale for udskiftning af produkter, som var fejlbehæftet.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav over for selskabet, HNG - Hovedstadens naturgas I/S. Nævnet lagde vægt på, at servicekontrakten ikke omfattede udskiftning af reservedele til naturgasfyret.

Sagsresumé 

Klageren fik i 1993 installeret et naturgasfyr af fabrikatet BAXI type Block gas Vent. Klageren har indgået en serviceaftale med indklagede, og som dækker arbejdsløn og kørsel i forbindelse med tilkald til driftsstop eller
driftsforstyrrelser samt arbejdstiden ved udskiftning af defekte komponenter. Den 12. december 2002 udsendte Danmarks Gasmateriel Prøvning (nu Sikkerhedsstyrelsen) en sikkerhedsadvarsel om denne type gaskedlen, og at det var aftalt med BAXI A/S, at der blev iværksat de nødvendige tiltag for afhjælpning
i begyndelsen af januar. Indklagede modtog denne orientering, der samtidig anmodede gasselskaberne om at udlevere de nødvendige informationer om opstillingsadresser.

Den 30. oktober 2003 udsendte BAXI A/S en orientering til kunderne, bl.a. klageren med et specialtilbud, hvor BAXI ville levere komponenter og pakning uden beregning. Klageren og hans VVS-installatør skulle udfylde en
vedlagt formular. Tilbudet var gældende til udløbet af 2003. Klageren har oplyst, at han løbende i 2004 en korrespondance med BAXI A/S, da han ikke mente, at det kunne være korrekt, at han selv skulle betale
for udskiftning af produkter, som var fejlbehæftet. Klageren har indsendt mail-korrespondance fra 11. januar 2004 med svar dagen efter. Sikkerhedsstyrelsen og BAXI A/S har haft rettet henvendelse til klageren
henholdsvis den 10. og 11. januar 2005.

Den 23. januar 2005 tilkaldte klageren det servicefirma, som servicerede gaskedlen, da klageren ikke havde varme. Efter samråd med indklagede afbrød servicemontøren for gasforsyningen, da der blev konstateret udsivning af CO-holdige forbrændningsprodukter i rummet, hvor gaskedlen stod. Det fremgik af servicerapporten, at servicefirmaet kunne konstatere, at udsivningen skyldtes et defekt gasarmatur og isolering. Det fremgår af ny servicerapport, at servicefirmaet den 24. og 25. januar 2005 udskiftede følgende defekte dele i gaskedlen: Pakning nr. 38 176, brænder, blæser, gasarmatur og pakning nr. 38 175, og at alle defekte og udskiftede reservedele blev efterladt på klagerens adresse. BAXI A/S sendte en sidste påmindelse om afhjælpning af sikkerhedstekniske problemer den 11. februar 2005.

Indklagede udsendte a conto regning den 21.03.2005, der foruden naturgasforbrug indeholdt opkrævning for reservedele på 7.708,75 kr. og arbejdsløn på 714 kr. ekskl. moms. Klageren betalte 2.500 kr. inkl. moms til indklagede, da han anførte, det var blevet aftalt. Han meddelte indklagede, at han afviste at betale yderligere
for afhjælpningen. Mellem klageren og indklagede har der været en e-mail korrespondance i perioden 3.-23. maj 2005. Indklagede har her anført, at opkrævning for arbejdsløn og kørsel dækkede konstatering af, at brænderen var årsag til fejlen. Klageren har i udateret brev indsendt en redegørelse til indklagede om,
hvorfor han har afvist at betale yderligere. Herefter har der været yderligere brevkorrespondance mellem klageren og indklagede henholdsvis 25. november, 2. december, 16. december og 20. december 2005.
Klageren indgav herefter klage til ankenævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 10. juli 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0201-0007

Sidst opdateret: 10. juli 2006

Stempel