Skip navigation

Opkrævning for udskiftning af måler

Afgørelse

21. juni 2011

Erstatning ▪ Klage over opkrævede krav for udskiftning af defekt måler ▪ Ansvarsgrundlag ▪ Bevisbyrde ▪ Trussel om forsyningsafbrydelse for restance vedrørende betalingskrav, der ikke vedrører betaling for nettransmission og/eller ellevering.

AFGØRELSE

Ankenævnet kan ikke give klager, medhold i det fremsatte krav over for indklagede, Nibe Elforsyning net A.m.b.a., om at tilbagebetale det opkrævede beløb, samt erstatte det økonomiske tab i form af regningen fra elmontøren.

Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klagegebyret ikke returneres til klager, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

 

SAGSRESUMÉ

Sagen vedrører - Faktura nr. 26092 af 10. maj 2010 med forfaldsdato 18. maj 2010 med opkrævning af 2132,54 kr. - Faktura nr. 000231 af 18. maj 2010 med forfaldsdato den 1. juni 2010 med opkrævning af 1575,00 kr. Klager blev tilmeldt hos indklagede på installationsadressen den 27. september 2007.

I begyndelsen af maj måned i år 2010 opstod der en fejl eller kortslutning i måleren, der var installeret hos klager. Klager kontaktede sin elinstallatør, der udskiftede måleren. Klager modtog efterfølgende en faktura fra elinstallatøren med opkrævningen for afmontering af den defekte måler og opsætning af den nye. Klager modtog derudover også en faktura fra indklagede, hvor han blev afkrævet betaling for ny måler.

Efter modtagelsen af fakturaen fra indklagede, rettede klager henvendelse til indklagede, hvor han gjorde indsigelse mod det opkrævede beløb. Indklagede besvarede klagen den 4. juni 2010 og fastholdt klagers erstatningspligt. Klager rettede igen henvendelse til indklagede den 17. juni 2010 ved både brev og mail, hvor han igen gjorde gældende, at han ikke var ansvarlig for den opståede skade. Indklagede besvarede klagers henvendelse den 17. juni 2010, hvor indklagede påpegede, at fejlen kunne skyldes elinstallatørens ukorrekte installation af måleren. Klager indbragte herefter klagen for Ankenævnet på Energiområdet den 9.juli 2010.

Efter klagens indbringelse for Ankenævnet, fremsendte indklagede den 4. august 2010 en rykker for beløbet til klager med forfaldsdato den 16. august 2010. Indklagede varslede samtidig lukning af strøm på klagers ejendom pr. 24. august 2010 såfremt betalingen udeblev. Klager har efterfølgende betalt beløbet til indklagede, hvor betalingen må anses for at være foretaget under forbehold, da klagesag var rejst ved ankenævnet.

 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 21. juni 2011

Sagsnummer:: 1920-0101-0747

Sidst opdateret: 21. juni 2011

Stempel